Kinh tế học thực chứng (positive economics) là phương pháp nghiên cứu kinh tế đòi hỏi mọi thứ đều phải được chứng minh, kiểm nghiêm, chứ không tìm cách nhận định là sự vật phải hay nên như thế nào. Chẳng hạn, nhận định (hay phán đoán) “biện pháp cắt giảm thuế thu nhập làm tăng mức chỉ tiêu cho tiêu dùng trong nền kinh tế là một nhận định có thể xác nhận hay phủ nhận thông qua phân tích bằng chứng thực nghiệm hiện có (thực chứng) về ảnh hưởng của thuế đối với chỉ tiêu. Kinh tế học thực chứng tìm cách xác định mối liên hệ giữa các biến số kinh tế, lượng hoá và tính toán các mối quan hệ này, và đưa ra các dự báo về điều sẽ xảy ra nếu một hay nhiều biến số thay đổi. Xem kinh tế hục chuẩn tắc.