Kính thưa quý khách hàng!

Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi nhận được yêu cầu của quý khách liên quan đến nội dung cụ thể như sau:

NỘI DUNG YÊU CẦU

Công ty tôi là công ty đóng tàu PC, muốn hợp tác với công ty TNHH MTV TMTD. Hiện tại, cả hai công ty đều có trụ sở tại xã QL, huyện NS, tỉnh NĐ. Hiện nay, công ty tôi muốn soạn một văn bản hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh. Cụ thể là: Góp tiền tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại Xã NT, huyện N, tỉnh NĐ đề thực hiện hoạt động kinh doanh sau: Đóng tàu và cấu kiện nổi, Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải. Tuy nhiên, chúng tôi không có nhu cầu thành lập tổ chức kinh tế mới. Vậy xin hỏi Luật sư tôi nên soạn loại hợp đồng nào? với những điều khoản ra sao? Chúng tôi muốn đạt được những điều khoản vừa đảm bảo các quy định pháp luật, vừa đáp ứng được nhu cầu của hai bên. Đặc biệt rủi ro đối với doanh nghiệp chúng tôi là thấp nhất có thể.

Do vậy kính đề nghj Luật Minh Khuê hỗ trợ pháp lý để có thể ký Hợp đồng đúng Pháp luật và đảm bảo được quyền lợi của công ty tôi.

Xin chân thành cảm ơn công ty Luật Minh Khuê

TRẢ LỜI:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật đầu tư 2014;

Bộ luật dân sự 2015;

Luật thương mại 2005;

NỘI DUNG TƯ VẤN

Luật Đầu tư 2014 giải thích “hợp đồng hợp tác kinh doanh” là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế. Như vậy, hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký giữa hai hoặc nhiều nhà đầu tư (có thể là nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài), hợp tác giữa các nhà đầu tư để cùng thực hiện một hoạt động kinh tế nhằm phân chia lợi nhuận hay sản phẩm.

Việc kinh doanh phải dựa trên pháp nhân có sẵn mà không được thành lập pháp nhân mới. Đây cũng chính là ưu điểm của hình thức đầu tư này.

Hoạt động hợp tác kinh doanh có thể được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn theo thỏa thuận liên doanh hoặc kiểm soát bởi một trong số các bên tham gia…Tất cả phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa các bên.

Về mặt kế toán, Thông tư 200/2014/TT-BTC đã chia hợp đồng hợp tác kinh doanh thành 3 loại:

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo hình thức tài sản đồng kiểm soát;

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát;

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh chia lợi nhuận sau thuế.

Do đó, với yêu cầu của Qúy khách hàng hai bên lập “hợp đồng hợp tác kinh doanh” trong trường hợp này là phù hợp. Những điều khoản trong hợp đồng Qúy khách có thể lưu ý đến những điều khoản sau:

ĐIỀU 1. PHẠM VI HỢP TÁC KINH DOANH

1.1. Bên A và Bên B (sau đây có thể gọi tắt là “hai bên”) nhất trí hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh. Cụ thể là: Góp tiền tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại ......để thực hiện hoạt động kinh doanh sau: ..................

1.2. Hình thức hợp tác: Hai bên hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận và không thành lập tổ chức kinh tế.

1.3. Địa điểm hợp tác tại: ...............

ĐIỀU 2. TIẾN ĐỘ VÀ THỜI HẠN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

2.1. Thời hạn hợp đồng là ..........năm, bắt đầu kể từ ngày...... tháng.......năm 2020 đến hết ngay.... tháng...... năm.......... Hết thời hạn trên, Bên A và Bên B có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn hợp đồng theo nhu cầu của hai bên. Thỏa thuận này phải được lập thành văn bản. Nếu hai bên không tiếp tục thực hiện hợp đồng, thì giá trị tài sản sẽ được hai bên phân chia mỗi bên được hưởng phần trăm tướng ứng với giá trị tài sản, số tiền góp và lợi nhuận kinh doanh vào thời điểm đó.

2.2. Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực mà một trong hai bên không tiến hành góp vốn để kinh doanh thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và không phải chịu bất kỳ khoản phí nào.

ĐIỀU 3. GÓP VỐN VÀ PHÂN CHIA KẾT QUẢ KINH DOANH

3.1. Góp vốn

Bên A và bên B cùng góp mỗi bên 50%của toàn bộ chi phíđể tham gia đấu giá đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng như mọi phụ phíđi lại cho việc thực hiện kinh doanh theo thỏa thuận trong hợp đồng này.

Cụ thể đấu giá quyền sử dụng đất sau:

3.2. Phân chia kết quả kinh doanh

3.2.1 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh được quy định trong hợp đồng này sẽ được chia theo tỷ lệ: Bên A được hưởng ………%, Bên B được hưởng ………% trên tổng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước và trừ đi các chi phí phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Thời điểm chia lợi nhuận vào ngày cuối cùng của năm tài chính. Năm tài chính được tính bắt đầu kể từ ngày: 01/01 đến ngày 30/12

3.2.2 Chi phí cho hoạt động sản xuất bao gồm:

- Tiền mua tàu, các máy móc phục vụ cho hoạt động kinh doanh:

- Lương nhân viên:

- Chi phí điện, nước:

- Khấu hao tài sản:

- Chi phí bảo dưỡng máy móc, thiết bị:\

- Chi phí khác...

ĐIỀU 4. CÁC NGUYÊN TẮC TÀI CHÍNH

Hai bên phải tuân thủ các nguyên tắc tài chính kế toán theo qui định của pháp luật về kế toán của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mọi khoản thu chi cho hoạt động kinh doanh đều phải được ghi chép rõ ràng, đầy đủ, xác thực, minh bạch.

ĐIỀU 5. BAN ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Hai bên sẽ thành lập một Ban điều hành hoạt động kinh doanh gồm 03 người trong đó Bên A sẽ cử 01 (một), Bên B sẽ cử 02 (hai) đại diện khi cần phải đưa ra các quyết định liên quan đến nội dung hợp tác được quy định tại Hợp đồng này. Mọi quyết định của Ban điều hành sẽ được thông qua khi có ít nhất hai thành viên đồng ý.

Đại diện của Bên A là: …………………- Chức vụ: …………………….......

Đại diện của Bên B là: …………………- Chức vụ: ……………………..

Trụ sở của ban điều hành đặt tại: ………………………………….....

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

6.1. Đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và toàn bộ các giấy phép khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh được quy định tại Điều 1 của hợp đồng này.

6.2. Thực hiện toàn bộ các quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật khi đã trao đổi và được sự nhất trí của bên B.

6.3. Quản lý chung mặt bằng kinh doanh và định hướng phát triển kinh doanh;

6.4. Bàn bạc, trao đổi với bên B để quyết định việc kinh doanh, đầu tư dự án mới.

6.5. Xây dựng lộ trình kinh doanh và mục tiêu kinh doanh theo từng thời kỳ.

6.6. Kiểm tra Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ và đưa ra định hướng thay đổi (nếu có)

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

7.1. Được quyền sử dụng đất mà bên A đứng tên để thực hiện hoạt động kinh doanh được quy định trong hợp đồng này

7.2. Bàn bạc, trao đổi với bên A để quyết định việc kinh doanh, đầu tư trên mặt bằng kinh doanh.

7.3. Tuyển dụng nhân viên phục vụ cho hoạt động kinh doanh;

ĐIỀU 6. BỒI THƯỜNG HỢP ĐỒNG, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG TRƯỚC THỜI HẠN.

6.1. Bên A và Bên B cam kết không hủy ngang hợp đồng này; Nếu bên nào đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì bên đó phải bồi thường thiệt hại gấp đôi các chi phí mà bên còn lại đã chi ra để thực hiện các công tác từ giai đoạn chuẩn bị tham gia đấu giá đến giai đoạn khai thác và kinh doanh.Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu một trong hai bên vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng thì bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bên vi phạm thanh toán 5% nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.

6.2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có xảy ra tranh chấp, hai Bên sẽ tự thương lượng và hòa giải trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và vì quyền lợi của hai Bên. Trường hợp không tự giải quyết được, việc tranh chấp sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

6.3 Các trường hợp chấm dứt và thanh lý hợp đồng trước thời hạn và xử lý tài sản:

- Do hai Bên cùng thỏa thuận chấm dứt và thanh lý hợp đồng trước thời hạn. Trường hợp thanh lý hợp đồng trước thời hạn, hai bên sẽ cùng nhau định giá tài sản, giá trị tài sản sẽ được hai bên phân chia như sau:

+ Bên A hưởng 50% giá trị tài sản còn lại.

+ Bên B hưởng 50% giá trị tài sản còn lại.

- Do yêu cầu về an ninh quốc phòng hay do sự thay đổi quy hoạch của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khiến cho việc kinh doanh bị hủy bỏ. Trong trường hợp này, các bên cùng xác định giá trị tài sản được Nhà nước đền bù và thực hiện giải quyết việc phân chia theo tỷ lệ chi phí các bên đã bỏ ra để thực hiện dự án.

- Do công trình bị phá hủy bởi những rủi ro khách quan hay do xảy ra các trường hợp bât khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như thiên tai, chiến tranh, khủng bố, … hai bên tự chịu rủi ro.

- Do sự kiện bất khả kháng như: Thiên tại, dịch bệnh, hỏa hoạn….

ĐIỀU 7. ĐIỀU KHOẢN CHUNG.

Hai bên cam kết thi hành nghiêm chỉnh các điều khoản tại hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu xảy ra vướng mắc hoặc có khó khăn phát sinh do bất kỳ nguyên nhân nào khiến việc thực hiện hợp đồng của hai bên gặp trở ngại, hai bên sẽ cùng chủ động bàn bạc, thảo luận để điều chỉnh, bổ sung nội dung hợp đồng sao cho phù hợp với tình hình mới và để dự án hoạt động kinh doanh được tiếp tục thực hiện một cách thuận lợi nhất.

- Không bên nào tự ý sửa đổi các điều khoản ghi trong hợp đồng. Mọi sự sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh hợp đồng phải được sự đồng ý của hai bên. Khi có bất kỳ sự điểu chỉnh nào trong Hợp đồng này, hai bên phải tiến hành ký kết phụ lục hợp đồng. Mọi quyết định đơn phương thay đổi hay bổ sung hợp đồng này đều không có giá trị pháp lý.

- Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị như nhau, Bên A giữ 01 (một) bản, Bên B giữ 01 (một) bản và có hiệu lực kể từ ngày……………

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi vềHợp đồng hợp tác kinh doanh”. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và hồ sơ do quý khách cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để quý khách tham khảo. Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn!

Bộ phận tư vấn Pháp luật

Công ty Luật TNHH Minh Khuê