Ngu?i thu ti?n lãi thì tr? l?i v?i tôi là "lãi t?n phát sinh thêm lãi", nhung lúc lãi t?n c?a tôi kho?ng 1.200.000 hay kho?ng 300.000 thì ti?n lãi h?ng tháng v?n nhu v?y, tôi th?y vô lý.

Xin chân thành c?m on Lu?t su.

Câu h?i du?c biên t?p t? chuyên m?ctu v?n lu?t lao d?ng c?a Công ty lu?t Minh Khuê.

>> Lu?t su tu v?n lu?t lao d?ng tr?c tuy?n, g?i1900.6162

Tr? l?i:

Chào b?n, c?m on b?n dã tin tu?ng và g?i câu h?i d? ngh? tu v?n lu?t d?n B? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t c?a Công ty Lu?t Minh Khuê. N?i dung câu h?i c?a b?n dã du?c d?i ngu lu?t su c?a Chúng tôi nghiên c?u và tu v?n c? th? nhu sau:

1. Co s? pháp lý:

Quy?t d?nh s? 157/2007/QÐ-TTG c?a Th? tu?ng Chính ph? : V? tín d?ng d?i v?i h?c sinh, sinh viên

2. Lu?t su tu v?n:

Quy?t d?nh s? 157/2007/QÐ-TTG c?a Th? tu?ng Chính ph? : V? tín d?ng d?i v?i h?c sinh, sinh viên

"Ði?u 7. Lãi su?t cho vay:
1. Lãi su?t cho vay uu dãi d?i v?i h?c sinh, sinh viên là 0,5%/tháng.
2. Lãi su?t n? quá h?n du?c tính b?ng 130% lãi su?t khi cho vay.

Ði?u 9. Tr? n? g?c và lãi ti?n vay:
1. Trong th?i h?n phát ti?n vay d?i tu?ng du?c vay v?n chua ph?i tr? n? g?c và lãi; lãi ti?n vay du?c tính k? t? ngày d?i tu?ng du?c vay v?n nh?n món vay d?u tiên d?n ngày tr? h?t n? g?c.
2. Ð?i tu?ng du?c vay v?n ph?i tr? n? g?c và lãi ti?n vay l?n d?u tiên ngay sau khi h?c sinh, sinh viên có vi?c làm, có thu nh?p nhung không quá  12 tháng k? t? ngày h?c sinh, sinh viên k?t thúc khoá h?c.
3. M?c tr? n? m?i l?n do Ngân hàng Chính sách xã h?i hu?ng d?n và du?c th?ng nh?t trong h?p d?ng tín d?ng.".

- V? m?c lãi su?t cho vay tính nhu sau:

+ Các kho?n gi?i ngân cho vay t? 1/10/2007 d?n 31/7/2011 áp d?ng lãi su?t cho vay 0,5%/tháng.

+ Riêng các món vay gi?i ngân du?c h? tr? lãi su?t t? ngày 1/5/2009 d?n ngày 31/12/2009 trong th?i gian 24 tháng k? t? ngày phát ti?n vay c?a s? ti?n vay dó ch? ph?i tr? lãi su?t 0,17%/ tháng.

+ Các kho?n gi?i ngân cho vay t? 1/8/2011 tr? di s? áp d?ng m?c lãi su?t cho vay 0,65%/tháng.

+ Lãi su?t n? quá h?n b?ng 130% lãi su?t khi cho vay.

+ Uu dãi lãi su?t trong tru?ng h?p tr? n? tru?c h?n: Tru?ng h?p d?i tu?ng vay v?n tr? n? tru?c h?n dã cam k?t trong h?p d?ng tín d?ng lãi su?t ph?i tr? s? du?c gi?m lãi vay. Ngân hàng Chính sách xã h?i quy d?nh c? th? m?c uu dãi lãi su?t trong tru?ng h?p tr? n? tru?c h?n.

Nhu v?y, b?n dã ra tru?ng du?c hai nam, b?n có th? ph?i tr? lãi g?p dôi vì th?i gian cho vay s? k?t thúc khi b?n t?t nghi?p, t?c là cho d?n khi b?n k?t thúc khóa h?c n?u nhu b?n không tr? du?c n? và không du?c gia h?n n? thì b?n ph?i tr? lãi su?t n? quá h?n v?i m?c 130% lãi su?t cho vay theo di?u 7 c?a quy?t d?nh trên.

Tham kh?o bài vi?t liên quan:

Sinh viên nam th? 3 c?a d?i h?c có du?c vay v?n uu dãi c?a nhà nu?c không ? 

Tính lãi su?t v?n vay c?a sinh viên? 

M?c lãi su?t quá h?n d?i v?i kho?n vay c?a h?c sinh, sinh viên?

M?i vu?ng m?c b?n vui lòng trao d?i tr?c ti?p v?i b? ph?n lu?t su tu v?n pháp lu?t tr?c tuy?n qua t?ng dài 24/7 g?i s?: 1900.6162 ho?c g?i qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email d? nh?n du?c s? tu v?n, h? tr? t? Lu?t Minh Khuê.

R?t mong nh?n du?c s? h?p tác!

Trân tr?ng./.

B? ph?n Tu v?n Pháp lu?t Dân s?.