Lạm quyền là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn, vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân, đã cố ý vượt quá giới hạn quyền lực cho phép, vượt quá quyền hạn mà pháp luật giao cho khi thi hành công vụ, gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Bộ luật hình sự năm 1999 cũng như Bộ luật hình sự năm 1985 đều có quy định về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Điều 282 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ như sau: “Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ, gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm...".