Lãnh thổ vô chủ là lãnh thổ không thuộc về quốc gia nào.

Lãnh thổ vô chủ thường là đối tượng của hoạt động chiếm hữu của các quốc gia nhằm xác lập chủ quyền của quốc gia mình đối với lãnh thổ đó. Khác với lãnh thổ quốc tế, mặc dù không thuộc về quốc gia nào nhưng các quốc gia cũng không được phép xác lập chủ quyền đối với bất kì bộ phận nào của lãnh thổ này.