Căn cứ Điều 140 Bộ luật Lao động năm 2019, lao động nữ được bảo đảm việc làm cũ khi trỏ lại làm việc sau khi nghỉ hết thời gian nghỉ thai sản khi sinh con mà không bị cắtgiảm tiền lương và quyền, lợi ích so với trước khi nghỉ thai sản; trường hợp việc làm cũ không còn thì người sử dụng lao động phải bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản.

Như vậy, việc quy định nêu trên nhằm bảo đảm việc làm cho người lao động sau khi kết thúc thời gian nghỉ thai sản.