Lập hiến là định ra hiến pháp (Quốc hội lập hiến; Quân chủ lập hiến...).

Quyền lập hiến là quyền làm hiến pháp (biểu quyết tán thành để thông qua theo trình tự lập hiến) và sửa đổi, bổ sung hiến pháp hoặc làm hiến pháp mới. Ở Việt Nam, theo quy định của Điều 83 Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp.