Lập quy là hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và văn bản của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trên đặt ra các quy định, gọi chung là văn bản dưới luật để thi hành các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước cấp trên.

Hoạt động ban hành các văn bản dưới luật để thi hành các văn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên, gọi chung đó là hoạt động lập quy để phân biệt với hoạt động lập pháp, là hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành luật, pháp lệnh, nghị quyết. Hoạt động lập quy phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục do luật định, tránh mâu thuẫn, chồng chéo, trái luật.