CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 11/2O 02/L-CTN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 2002

LỆNH

Về việc công bố Pháp lệnh

__________________

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc Hội Khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Điều 19 của Luật Tổ chức Quốc hội;

Căn cứ và Điều 51 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

NAY CÔNG BỐ:

Pháp lệnh về Đối xử tối huệ quốc và Đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế.

Đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa X thông qua ngày 25 tháng 5 năm 2002./.

Chủ tịch nước

(Đã ký)

Trần Đức Lương