CHỦ TỊCH NƯỚC*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******

Số: 28-LCT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 1980

LỆNH

BỔNHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM MỘT SỐ THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ.

LỆNH CỦA CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điều 63 của Hiếnpháp năm 1959;
Căn cứ vào nghị quyết số 863-NQ/QHK6 ngày 07 tháng 02 năm 1980 của Ủy ban thườngvụ Quốc hội

Nay bổ nhiệm và miễn nhiệm mộtsố thành viên của Hội đồng Chính phủ như sau:

1. Đồng chí Phạm Hùng, Phó thủtướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

2. Đồng chí Trần Quốc Hoàn thôigiữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

3. Đồng chí Võ Nguyên Giáp, Phóthủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thôi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốcphòng.

4. Đồng chí Nguyễn Duy Trinh,Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thôi giữ chức vụ Phó thủ tướng kiêmBộ trưởng Bộ Ngoại giao.

5. Đồng chí Lê Thanh Nghị, Phóthủ tướng kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, thôi giữ chức vụ Chủ nhiệmỦy ban Kế hoạch Nhà nước.

6. Đồng chí Tố Hữu, giữ chức vụPhó Thủ tướng.

7. Đồng chí Nguyễn Lam giữ chứcvụ Phó thủ tướng, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

8. Đồng chí Văn Tiến Dũng giữchức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng.

9. Đồng chí Trần Quang Huy thôigiữ chức vụ Bộ trưởng phụ trách công tác văn hóa – giáo dục ở Phủ thủ tướng đểgiữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế của Chính phủ.

10. Đồng chí Nguyễn Cơ Thạch,Quốc vụ khanh hàm bộ trưởng, thôi giữ chức vụ Quốc vụ khanh hàm bộ trưởng đểgiữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

11. Đồng chí Phan Trọng Tuệ thôigiữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

12. Đồng chí Đinh Đức Thiện giữchức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

13. Đồng chí Trần Quỳnh thôi giữchức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước để giữ chức vụ Bộtrưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

14. Đồng chí Đặng Việt Châu thôigiữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại thương.

15. Đồng chí Lê Khắc giữ chức vụBộ trưởng Bộ Ngoại thương.

16. Đồng chí Nguyễn Hữu Mai thôigiữ chức vụ Bộ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

17. Đồng chí trần Phương giữchức vụ Bộ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tôn Đức Thắng