CHỦ TỊCH NƯỚC*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******

Số: 19-LCT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 1981

LỆNH

BỔNHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM MỘT SỐ THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điểm 3 nghị quyết ngày18 tháng 12 năm 1980 của Quốc hội quy định một số điểm về việc thi hành Hiếnpháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ vào nghị quyết ngày 22 tháng 11 năm 1981 của Ủy ban thường vụ Quốc hội,

Nay bổ nhiệm và miễn nhiệm một sốthành viên của Hội đồng Chính phủ như sau:

1. Đồng chí Trần Quỳnh thôi giữ chứcBộ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước để giữ chức Phó Thủ tướng Chínhphủ.

2. Đồng chí Vũ Tuân thôi giữ chứcBộ trưởng Phủ Thủ tướng để giữ chức Bộ trưởng Bộ Công nghiệp thực phẩm.

3. Đồng chí Hồ Viết Thắng thôi giữchức Bộ trưởng Bộ Lương thực và thực phẩm.

4. Đồng chí La Lâm Gia giữ chức Bộtrưởng Bộ Lương thực.

5. Đồng chí Trần Văn Hiển thôi giữchức Bộ trưởng Bộ Nội thương.

6. Đồng chí Trần Phương thôi giữchức Bộ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước để giữ chức Bộ trưởng Bộ Nộithương.

7. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình thôigiữ chức Bộ trưởng Bộ Thủy lợi.

8. Đồng chí Nguyễn Cảnh Dinh giữchức Bộ trưởng Bộ Thủy lợi.

9. Đồng chí Đỗ Chinh thôi giữ chứcBộ trưởng Bộ Hải sản.

10. Đồng chí Nguyễn Tiến Trịnh giữchức Bộ trưởng Bộ Hải sản.

11. Đồng chí Trần Kiên thôi giữ chứcBộ trưởng Bộ Lâm nghiệp.

12. Đồng chí Phan Xuân Đợt giữ chứcBộ trưởng Bộ Lâm nghiệp.

13. Đồng chí Nguyễn Chấn thôi giữchức Bộ trưởng Bộ Điện và than.

14. Đồng chí Phạm Khai giữ chức Bộtrưởng Bộ Điện lực.

15. Đồng chí Nguyễn Chân giữ chứcBộ trưởng Bộ Mỏ và than.

16. Đồng chí Đặng Việt Châu giữ chứcBộ trưởng Phủ Thủ tướng.

17. Đồng chí Vũ Đại giữ chức Bộ trưởngPhó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

QUYỀN CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Hữu Thọ