CHỦ TỊCH NƯỚC

*******

CỘNG HỎA XÃ HỔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

Số: 79-LCT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 1977

LỆNH

BỔNHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM MỘT SỐ THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

LỆNH CỦA CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điều 63 của Hiến phápnăm 1959;
Căn cứ vào nghị quyết ngày 22-11-1977 của Ủy ban thường vụ Quốc hội,

Nay bổ nhiệm và miễn nhiệm cácthành viê của Hội đồng Chính phủ như sau:

1. Đồng chí Đỗ Mười, Phó thủ tướngChính phủ, nay thôi kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng, để phụ trách khốixây dựng cơ bản, công nghiệp, giao thông vận tải và bưu điện của Chính phủ.

2. Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên, Thứtrưởng Bộ Xây dựng, nay giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thay đồng chí Đỗ Mười.

3. Đồng chí Nguyễn Văn Kha, Phótrưởng ban kinh tế trung ương, nay giữ chức Bộ trưởng Bộ Cơ khí và luyện kim,thay đồng chí Nguyễn Côn nhận nhiệm vụ khác.

4. Đồng chí Trần Văn Hiền, Thứtrưởng Bộ Nội thương, nay giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội thương, thay đồng chí HoàngQuốc Thịnh nhận nhiệm vụ khác.

5. Đồng chí Đỗ Chính, Chủ tịch Ủyban nhân dân thành phố Hải Phòng, nay giữ chức Bộ trưởng Bộ Hải sản, thay đồngchí Nguyễn Quang Lâm (tức Tám Tú) nhận nhiệm vụ khác

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tôn Đức Thắng