CHỦ TỊCH NƯỚC

*******

CỘNG HỎA XÃ HỔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

Số: 29-LCT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 1979

LỆNH

CÔNGBỐ LỆNH TỔNG ĐỘNG VIÊN TRONG CẢ NƯỚC

LỆNH CỦA CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điều 63 của Hiến phápnăm 1959;
Căn cứ vào quyết định ngày 05 tháng 03 năm 1979 của Ủy ban thường vụ Quốc hội,

NAY CÔNG BỐ LỆNH

Tổng động viên trong cả nước để bảovệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đánh thắng hoàn toàn cuộc chiến tranh xâmlược của bọn bành trướng và bá quyền Trung Quốc.

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tôn Đức Thắng