CHỦ TỊCH NƯỚC
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 28/2004/L /CTN

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2004

LỆNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ LUẬT

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi,bổsung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hộikhoá X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ vào Điều 91 của Luật tổ chức Quốc hội;
Căn cứ vào Điều 50 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
,

NAY CÔNG BỐ

Luật an ninh quốc gia

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩaViệt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03/12/2004./.

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đức Lương