CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2015/L-CTN

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2015

LỆNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT

CHỦ TỊCHNƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội ch nghĩa Việt Nam;

n c Điều 91 của Luật t chức Quc hội;

Căn c Điu 57 của Luật ban hành văn bn quy phạm pp luật,

NAY CÔNG B

Luật phí và lệ phí

Đ ã được Quc hi nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam ka XIII, k hp th 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Trương T
n Sang