CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2015/L-CTN

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2015

LỆNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT

CHỦ TỊCHNƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn c Điều 88 và Điều 91 của Hiến pp nước Cộng hòa xã hội ch nghĩa Việt Nam;

n c Điều 91 của Luật t chức Quc hội;

Căn c Điu 57 của Luật ban hành văn bn quy phạm pp luật,

NAY CÔNG B

Lut trưng cầu ý dân

Đã đưc Quc hội nước Cộng hòa xã hội chnghĩa Việt Nam khóa XIII, k hp th 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Trương T
n Sang