CHỦ TỊCH NƯỚC
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2015/L-CTN

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2015

LỆNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điu 91 của Luật tổ chức Quốc hội;

Căn c Điều 57 ca Luật ban hành văn bn quy phạm pháp luật,

NAY CÔNG BỐ

Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015./.

CHỦ TỊCHNƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrư
ơ
ng Tấn Sang