CHỦ TỊCH NƯỚC
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 11/2003/L-CTN

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2003

LỆNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ PHÁP LỆNH CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 103 và Điều106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửađổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội KhóaX, kỳ họp thứ 10
Căn cứ vào Điều 19 của Luật Tổ chức Quốc hội;
Căn cứ vào Điều 51 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,

NAY CÔNG BỐ:

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung mộtsố Điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức.

Đã được Ủy ban Thường vụ Quốchội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI thông qua ngày 29 tháng 4năm 2003./.

CHỦ TỊCH NƯỚC
Trần Đức Lương