CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 29/2008/L-CTN

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2008

LỆNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ PHÁP LỆNH

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã đượcsửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Điều 19 của Luật tổ chức Quốc hội;
Căn cứ Điều 51 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật,

NAY CÔNG BỐ:

Pháp lệnh công an xã

Đã được Ủy ban thường vụ Quốc hộinước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 21 tháng 11 năm2008.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết