CHỦ TỊCH NƯỚC
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 50-L/CTN

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 1996

LỆNH

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 103 và Điều106 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Căn cứ vào Điều 78 của Luật tổ chức Quốc hội;

NAY CÔNG BỐ:

Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạncụ thể của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ở mỗi cấp; Pháp lệnh An toàn vàkiểm soát bức xạ.

Đã được Uỷ ban thường vụ Quốchội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX thông qua ngày 25 tháng 6năm 1996.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Lê Đức Anh