CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7-LCT/HĐNN7

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 1982

LỆNH

CỦACHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 1982 CÔNG BỐ PHÁP LỆNH TRỪNG TRỊTỘI ĐẦU CƠ, BUÔN LẬU, LÀM HÀNG GIẢ, KINH DOANH TRÁI PHÉP

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của HiếnPháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 34 của Luật Tổ chức quốchội và hội đồng nhà nước

NAY CÔNG BỐ

Pháp lệnh trừng trị tội đầu cơ,buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép đã được Hội đồng Nhà nước Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1982

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 1982

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chủ Tịch
Trường Chinh