CHỦ TỊCH NƯỚC
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 11/2002/L-CTN

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2002

LỆNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ PHÁP LỆNH

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 103 và Điều106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửađổi, bổ sung theo Nghị định số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 củaQuốc Hội Khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ vào Điều 19 của Luật Tổ chức Quốc hội;
Căn cứ và Điều 51 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
;

NAY CÔNG BỐ:

Pháp lệnh về Đối xử tối huệ quốcvà Đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế.

Đã được Ủy ban Thường vụ Quốchội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa X thông qua ngày 25 tháng 5năm 2002./.

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đức Lương