CHỦ TỊCH NƯỚC

*******

CỘNG HỎA XÃ HỔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

Số: 15-LCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 1979

LỆNH

PHÊ CHUẨNHIỆP ƯỚC HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC GIỮA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM VÀ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN CAMPUCHIA

LỆNH CỦA CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điều 64 của Hiến phápnăm 1959;
Căn cứ vào nghị quyết số 438-NQ/QHK6 ngày 23-02-1979 của Ủy ban thường vụ Quốchội,

Phê chuẩn Hiệp ước hòa bình, hữu nghịvà hợp tác giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhândân Campuchia ký tại Nông Pênh ngày 18 tháng 02 năm 1979.

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tôn Đức Thắng