CHỦ TỊCH NƯỚC
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 148-LCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 1980

LỆNH

TẶNGDANH HIỆU ANH HÙNG LAO ĐỘNG CHO ĐỒNG CHÍ PHẠM TUÂN, NHÀ DU HÀNH – NGHIÊN CỨU VŨTRỤ.

LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điều 63 của Hiếnpháp năm 1959;
Căn cứ vào nghị quyết ngày 31 tháng 07 năm 1980 của Ủy ban thường vụ Quốc hội,

Tặng danh hiệu Anh hùng lao độngcho đồng chí Phạm Tuân, nhà du hành – nghiên cứu vũ trụ, Anh hùng lực lượng vũtrang nhân dân, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chuyến bay vũ trụ Xô – Việtđầu tiên trên tổ hợp quỹ đạo nghiên cứu khoa học Chào mừng 6 – Liên hợp 36 –Liên hợp 37, đã tỏ rõ lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng trong chuyến bay.

QUYỀN CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Hữu Thọ