CHỦ TỊCH NƯỚC
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 149-LCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 1980

LỆNH

TẶNGDANH HIỆU ANH HÙNG LAO ĐỘNG CHO ĐỒNG CHÍ VICH-TO GO-RƠ-BÁT-CÔ, PHI CÔNG – NHÀDU HÀNH VŨ TRỤ LIÊN XÔ

LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điều 63 của Hiếnpháp năm 1959;
Căn cứ vào nghị quyết ngày 31 tháng 07 năm 1980 của Ủy ban thường vụ Quốc hội,

Tặng danh hiệu Anh hùng lao độngcho đồng chí Vích-to Go-rơ-bát-cô, phi công - nhà du hành vũ trụ Liên Xô, hailần Anh hùng Liên Xô, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chuyến bay vũ trụ Xô– Việt đầu tiên trên tổ hợp quỹ đạo nghiên cứu khoa học Chào mừng 6 – Liên hợp36 – Liên hợp 37, đã tỏ rõ lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng trong chuyến bay.

QUYỀN CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Hữu Thọ