CHỦ TỊCH NƯỚC
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 194-LCT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 1980

LỆNH

TẶNGDANH HIỆU ANH HÙNG LAO ĐỘNG CHO HAI NHÀ DU HÀNH VŨ TRỤ LIÊN XÔ

LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điều 63 của Hiếnpháp năm 1959;
Căn cứ vào nghị quyết ngày 11 tháng 10 năm 1980 của Ủy ban thường vụ Quốchội,

Tặng danh hiệu Anh hùng lao độngcho hai đồng chí có tên dưới đây:

1. Trung tá Lê-ô-nít Pô-pốp, nhàdu hành vũ trụ Liên Xô, người chỉ huy Tổ hợp Chào mừng 6 – Liên hợp 36;

2. Kỹ sư Va-lê-ri Ri-u-min, nhàdu hành – nghiên cứu vũ trụ, Anh hùng phi công vũ trụ, đã có cống hiến xuất sắcvào việc chinh phục vũ trụ, góp phần thực hiện thành công chuyến bay vũ trụphối hợp Xô – Việt trên tổ hợp quỹ đạo nghiên cứu khoa học Chào mừng 6, Liênhợp 36, Liên hợp 37, thể hiện tinh thần dũng cảm, khí phách anh hùng trongchuyến bay.

QUYỀN CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Hữu Thọ