CHỦ TỊCH NƯỚC*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*******

Số: 216-LCT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1980

LỆNH

TRUYTẶNG DANH HIỆU ANH HÙNG LAO ĐỘNG CHO LIỆT SĨ NGUYỄN VĂN NGŨ, CÔNG NHÂN LÁI XETHUỘC CÔNG TY Ô-TÔ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH TỈNH HẢI HƯNG.

LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điều 63 của Hiếnpháp năm 1959;
Căn cứ vào nghị quyết ngày 03 tháng 11 năm 1980 của Ủy ban thường vụ Quốc hội,

Truy tặng danh hiệu Anh hùng laođộng cho liệt sĩ Nguyễn Văn Ngũ, công nhân lái xe khách thuộc Công tyô-tô vận tải hành khách tỉnh Hải Hưng, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trongviệc cứu người, cứu tài sản của nhân dân.

QUYỀN CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMNguyễn Hữu Thọ