CHỦ TỊCH NƯỚC*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******

Số: 159-LCT

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 1980

LỆNH

TRUYTẶNG DANH HIỆU ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN CHO LIỆT SĨ ĐINH TRỌNGLỊCH, THƯỢNG SĨ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điều 63 của Hiếnpháp năm 1959;
Căn cứ vào nghị quyết ngày 12 tháng 08 năm 1980 của Ủy ban thường vụ Quốc hội,

Truy tặng danh hiệu Anh hùng lựclượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Đinh Trọng Lịch, thượng sĩ Quân đội nhân dânViệt Nam, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nhiệm vụ bảo vệ tài sản xãhội chủ nghĩa.

QUYỀN CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMNguyễn Hữu Thọ