CHỦ TỊCH NƯỚC
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 160-LCT

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 1980

LỆNH

TRUYTẶNG DANH HIỆU ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN CHO LIỆT SĨ LÊ THẾ BÙI, CHUẨNÚY CẢNH SÁT

LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điều 63 của Hiếnpháp năm 1959;
Căn cứ vào nghị quyết ngày 12 tháng 08 năm 1980 của Ủy ban thường vụ Quốc hội,

Truy tặng danh hiệu Anh hùng lựclượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Lê Thế Bùi, chuẩn úy cảnh sát, đã có thànhtích đặc biệt xuất sắc trong nhiệm vụ giữ gìn trật tự an ninh.

QUYỀN CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Hữu Thọ