Lí lịch là là những điều cần biết được kê thành văn bản về quá khứ và hiện tại của một người hay một vật.

Đối với người, lí lịch là những điều cần biết về các yếu tố nhân thân, lịch sử, hoàn cảnh gia đình, xã hội của người đó. Lí lịch hành chính là loại hồ sơ lai lịch về con người, gồm những vấn đề về yếu tố nhân thân (như họ và tên, giới tính, tuổi, quê quán, dân tộc, quốc tịch...), về hoàn cảnh gia đình (cha, mẹ, vợ, con, anh chị em...), hoàn cảnh chính trị - xã hội (tham gia các tổ chức chính trị như đảng, đoàn thể), trình độ văn hoá, chuyên môn của người đó (quá trình học tập, đào tạo), quá trình tham gia công tác, chức vụ, lương bổng...

Lí lịch tư pháp là hồ sơ lai lịch về tình trạng tư pháp (tiền án, tiền sự, vi phạm pháp luật đã bị xử lý) của một người. Lí lịch thường do cơ quan quản lí cán bộ (nhân sự) theo dõi và lưu giữ (Xt. Lí lịch tư pháp)

Đối với đồ vật là máy móc, lí lịch là bản kê tính năng kí thuật, hồ sơ nguyên lí làm việc, cách lắp đặt của máy móc.