Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế do các hợp tác xã có nhu cầu và tự nguyện thành lập, hoạt động theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã thành viên, hỗ trợ nhau trong hoạt động và đáp ứng các nhu cầu khác của các thành viên tham gia.

Liên hiệp hợp tác xã có tư cách pháp nhân. Tùy theo nhu cầu, lợi ích của các hợp tác xã và đặc điểm tình hình của địa phương, có thể thành lập liên hiệp hợp tác xã mà thành viên là các hợp tác xã cùng ngành nghề hoặc khác ngành nghề.

Theo Luật hợp tác xã năm 2003, Liên hiệp hợp tác xã thành lập Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Người đứng đầu Hội đồng quản trị là Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đứng đầu Ban giám đốc là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Liên hiệp hợp tác xã được tự chọn tên và biểu tượng của mình phù hợp với quy định của pháp luật. Con dấu, bảng hiệu, giấy tờ giao dịch của liên hiệp hợp tác xã phải có kí hiệu "LHHTX".

Mục đích hoạt động, cơ cấu tổ chức của liên hiệp, quyền và nghĩa vụ của các hợp tác xã thành viên được quy định trong điều lệ hoạt động của liên hiệp hợp tác xã do đại hội các thành viên thông qua. Liên hiệp hợp tác xã tiến hành đăng kí kinh doanh tại cơ quan đăng kí kinh doanh cấp tỉnh nơi liên hiệp dự định đặt trụ sở chính.