Lỗ là chênh lệch nhỏ hơn của số thu so với chỉ phí bỏ ra tương ứng trong một chu kì sản xuất, kinh doanh. ;

Lỗ là kết quả âm trong sản xuất, kinh doanh. Để ˆ xác định lỗ đòi hỏi chủ thể kinh doanh phải thực hiện chế độ hạch toán kinh tố. Xác định lỗ khi số thu nhỏ hơn số chỉ phí bỏ ra tương ứng trong sản xuất, kinh doanh mang ý nghĩa trực tiếp và chỉ có tính tương đối. Bởi vì, xét về phương diện chu chuyển vốn, trong trường hợp số thu ngang bằng với số chỉ phí bỏ ra tương ứng thì vẫn có thể xem là lỗ.

Việc xác định lỗ có ý nghĩa quan trọng trong việc áp dụng nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các chủ thể kinh doanh.