Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến công ty luật Minh Khuê, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật Khiếu Nại năm 2011 

2. Nội dung phân tích:

Điều 15 Luật Khiếu Nại quy định về: Quyền, nghĩa vụ của người giải quyết khiếu nại lần hai

"1. Người giải quyết khiếu nại lần hai có các quyền sau đây:

a) Yêu cầu người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có yêu cầu để làm cơ sở giải quyết khiếu nại;

b) Quyết định áp dụng, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp theo quy định tại Điều 35 của Luật này;

c) Triệu tập cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia đối thoại;

d) Trưng cầu giám định;

đ) Tham khảo ý kiến của Hội đồng tư vấn khi xét thấy cần thiết.

2. Người giải quyết khiếu nại lần hai có các nghĩa vụ sau đây:

a) Tiếp nhận, thụ lý, lập hồ sơ vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết;

b) Kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại;

c) Tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

d) Ra quyết định giải quyết khiếu nại và công bố quyết định giải quyết khiếu nại;

đ) Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại khi người khiếu nại, người bị khiếu nại hoặc Tòa án yêu cầu.

3. Người giải quyết khiếu nại lần hai thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật."

Như vậy, trong trường hợp trên bạn có nói " tiến hành khiếu nại Quyết định này lên cấp trên" tức là bạn không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và tiến hành khiếu nại quyết định này lên cấp trên để được giải quyết lại, chứ bạn không khiếu nại người ra quyết định lần đầu. Theo điều 15 luật Khiếu nại 2011 chúng tôi đã trích dẫn ở trên thì người giải quyết khiếu nại lần hai có quyền và nghĩa vụ làm việc với người bị khiếu nại để kiểm tra, xác minh và đưa ra quyết định giải quyết khiếu nại thay cho lần một.

Vì vậy, việc cấp trên không làm việc với người ra quyết định lần đầu mà chỉ làm việc với người bị khiếu nại là không có gì trái với pháp luật

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê