Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi là gì (Hành vi) nhận lợi ích vật chất do (đã hoặc sẽ) tác động đến người có chức vụ, quyền hạn để người này giải quyết công việc cho bên đưa lợi ích vật chất đó.

Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức. Trước khi có Bộ luật hình sự đầu tiên (Bọ luật hình sự năm 1985), tội phạm này được quy định trong Pháp lệnh trừng trị các tội hối lộ năm 1981. Bộ luật hình sự năm 1985 và Bộ luật hình sự năm 199g đều quy định tội phạm này trong Chương “Các tội phạm về chức vụ". Tuy nhiên, Bộ luật hình sự năm 4999 đã tách một dạng hành vi của tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi thành tội danh riêng là tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi. Theo Bộ luật hình sự năm 1999 hiện hành, tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi đòi hỏi các dấu hiệu sau: 1) Chủ thể của tội này là người có ảnh hưởng nhất định đối với người có chức vụ, quyền hạn do có quan hệ nhất định (quan hệ vợ chồng, quan hệ bạn bè thân thiết, quan hệ họ hàng...): 2) Người phạm tội của tội này đã lợi dụng quan hệ của họ đối với người có chức vụ, quyền hạn để nhận lợi ích vật chất (tiền, hiện vật hoặc lợi ích vật chất khác) cho mình. Đánh đổi cho việc nhận này, người phạm tội đã phải hoặc sẽ phải tác động đến người có chức vụ, quyền hạn để người này giải quyết công việc cho người đã đưa lợi ích vật chất cho mình; 3) Hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi chỉ bị coi là tội phạm khi lợi ích vật chất mà chủ thể nhận có giá trị từ 500.000 đồng trở lên hoặc đã gây hậu quả nghiêm trọng hoặc chủ thể đã bị xử lí kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm.

Như vậy, tội phạm này có hai trường hợp: 1) Nhận lợi ích vật chất trước. Sau đó mới có hành vi tác động đến người có chức vụ, quyền hạn; 2) Tác động đến người có chức vụ, quyền hạn trước. Sau đó mới có hành vi nhận lợi ích vật chất.

Trong cả hai trường hợp, người chủ động có thể là bên đưa lợi ích vật chất hoặc là bên nhận lợi ích vật chất.

Hình phạt được quy định cho tội này có mức cao nhất là 10 năm tù.