Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi là (Hành vi của người có chức vụ, quyền hạn) nhận lợi ích vật chất do (đã hoặc sẽ) tác động đến người có chức vụ, quyền hạn để người này giải quyết công việc cho bên đưa lợi ích vật chất đó.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác đề trục lợi là trường hợp đặc biệt của tội lợi dụng “HD hướng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Sự đặc biệt ở đây thể hiện ở chỗ chủ thể cũng chính là người có chức vụ, quyền hạn và do có chức vụ, quyền hạn mà họ có ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn liên quan đến việc của người đưa lợi ích vật chất.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi được quy định là tội danh riêng trong luật hình sự Việt Nam kể từ khi Bộ luật hình sự năm 1985 được sửa đổi, bổ sung lần thứ tư năm 1997. Việc tách tội này ra khỏi tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi là cần thiết để có thể phân hoá được trách nhiệm hình sự vì hai tội phạm này có mức độ của tính nguy hiểm cho xã hội khác nhau.

Theo Bộ luật hình sự năm 1999, tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi đòi hỏi có các dấu hiệu: 1) Chủ thể của tội này là người có chức vụ, quyền hạn và do đó có ảnh hưởng nhất định đối với người có chức vụ, quyển hạn khác; 2) Người phạm tội đã lợi dụng ảnh hưởng do có chức vụ, quyền hạn để nhận lợi ích vật chất (tiền, hiện vật hoặc lợi ích vật chất khác) cho mình. Đánh đổi cho việc nhận này, người phạm tội đã phải hoặc sẽ phải tác động đến người có chức vụ, quyền hạn để người này giải quyết công việc cho người đã đưa lợi ích vật chất cho mình; 3) Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi chỉ bị coi là tội phạm khi lợi ích vật chất mà chủ thể nhận có giá trị từ 500.000 đồng trở lên hoặc đã gây hậu quả nghiêm trọng hoặc chủ thể đã bị xử lí ký luật về hành vi này mà còn vi phạm.

Như vậy, tội phạm này có hai trường hợp: †) Nhận lợi ích vật chất trước. Sau đó mới có hành vi tác động đến người có chức vụ, quyền hạn; 2) Tác động đến người có chức vụ, quyền hạn trước. Sau đó mới có hành vi nhận lợi ích vật chất.

Trong cả hai trường hợp, người chủ động có thể là bên đưa !ợi ích vật chất hoặc là bên nhận lợi ích vật chất.

Hình phạt được quy định cho tội này có mức cao nhất là tù chung thân.