Luật áp dụng trong hợp đồng là luật được dùng để điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của các bên chủ thể của hợp đồng.

Trong thương mại quốc tế, luật áp dụng trong hợp đồng có thể là: luật do các bên chủ thể thoả thuận lựa chọn, luật nơi kí kết hợp đồng, luật nơi thực hiện hợp đồng hoặc luật do quy phạm xung đột trong tư pháp quốc tế dẫn chiếu đến.