LUậT

LUậT

CôNG TY

Để thực hiện đường lối phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiềuthành phần, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, lao động và tàinguyên của đất nước, tạo thêm việc làm; bảo hộ lợi ích hợp pháp của người gópvốn đầu tư, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế; tăng cường hiệu lực quản lýNhà nước đối với các hoạt động kinh doanh;

Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam;

Luật này quy định về Công ty trách nhiệm hữu hạn và Công ty cổphần.

CHươNG I

NHữNG QUY địNH CHUNG

Điều 1

Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, tổ chức kinh tế Việt Nam có tưcách pháp nhân thuộc các thành phần kinh tế, tổ chức xã hội có quyền góp vốnđầu tư hoặc tham gia thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phầntheo quy định của Luật này.

Điều 2

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần, gọi chung làcông ty, là doanh nghiệp trong đó các thành viên cùng góp vốn, cùng chia nhaulợi nhuận, cùng chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp và chỉ chịu trách nhiệm vềcác khoản nợ của công ty trong phạm vi phần vốn của mình góp vào công ty.

Điều 3

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1- "Kinh doanh" là việc thực hiện một, một số hoặctất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩmhoặc thực hiện dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.

2- "Doanh nghiệp" là đơn vị kinh doanh được thànhlập nhằm mục đích chủ yếu là thực hiện các hoạt động kinh doanh.

3- "Vốn pháp định" là mức vốn tối thiểu phải có đểthành lập công ty do pháp luật quy định đối với từng ngành, nghề.

4- "Vốn điều lệ" là số vốn do các thành viên đónggóp và được ghi vào Điều lệ công ty.

Điều 4

Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của côngty, thừa nhận sự bình đẳng trước pháp luật của công ty với các doanh nghiệp khácvà tính sinh lợi hợp pháp của việc kinh doanh.

Trong khuôn khổ pháp luật, công ty có quyền tự do kinh doanhvà chủ động trong mọi hoạt động kinh doanh.

Điều 5

Quyền sở hữu về tư liệu sản xuất, quyền thừa kế về vốn, tàisản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của các thành viên công ty được Nhànước bảo hộ.

Điều 6

Nghiêm cấm cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trangnhân dân sử dụng tài sản của Nhà nước và công quỹ để góp vốn vào công ty hoặctham gia thành lập công ty nhằm thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.

Viên chức tại chức trong bộ máy Nhà nước, sĩ quan tại ngũtrong lực lượng vũ trang nhân dân không được phép tham gia thành lập hoặc quảnlý công ty.

Điều 7

Người mất trí, người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sựhoặc người bị kết án tù mà chưa được xoá án, thì không được phép tham gia thànhlập hoặc quản lý công ty.

Điều 8

Thành viên công ty có quyền:

1- Sở hữu một phần tài sản của công ty tương ứng với phầnvốn góp vào công ty;

2- Tham dự Đại hội đồng, tham gia thảo luận, biểu quyết cácvấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng; có số phiếu biểu quyết tương ứng vớiphần vốn góp vào công ty;

3- Được chia lợi nhuận hoặc chịu lỗ tương ứng với phần vốngóp vào công ty;

4- Nhóm thành viên đại diện cho ít nhất 1/4 số vốn điều lệcó quyền yêu cầu triệu tập Đại hội đồng để xem xét và giải quyết những việc màHội đồng quản trị hoặc Giám đốc bỏ qua. Trong trường hợp này, Hội đồng quản trịhoặc Giám đốc phải triệu tập Đại hội đồng trong thời hạn ba mươi ngày, kể từngày nhóm thành viên yêu cầu.

Điều 9

Phần vốn góp của mỗi thành viên có thể bằng tiền Việt Nam,ngoại tệ, vàng, tài sản bằng hiện vật hoặc bằng bản quyền sở hữu công nghiệp.

Phần vốn góp bằng hiện vật hoặc bản quyền sở hữu công nghiệpphải được Đại hội đồng thành lập xem xét, chấp thuận, định giá và được ghi vàoĐiều lệ công ty; phần vốn góp này phải được nộp đủ ngay khi công ty chính thứcthành lập.

Điều 10

Điều lệ công ty là bản cam kết của tất cả thành viên vềthành lập và hoạt động của công ty, được thông qua tại Đại hội đồng thành lập.

Điều lệ công ty phải có nội dung chủ yếu sau đây:

1- Hình thức, mục tiêu, tên gọi, trụ sở, thời hạn hoạt độngcủa công ty;

2- Họ, tên các sáng lập viên;

3- Vốn điều lệ, trong đó ghi rõ trị giá phần vốn góp bằnghiện vật hoặc bằng bản quyền sở hữu công nghiệp;

4- Phần góp vốn của mỗi thành viên đối với công ty tráchnhiệm hữu hạn; mệnh giá cổ phiếu và số cổ phiếu phát hành đối với công ty cổphần;

5- Thể thức hoạt động và thông qua quyết định của Đại hộiđồng;

6- Cơ cấu quản lý và kiểm soát công ty;

7- Các loại quỹ, mức giới hạn các quỹ được lập tại công ty;

8- Thể lệ quyết toán và phân chia lợi nhuận;

9- Các trường hợp sáp nhập, chuyển đổi hình thức, giải thểcông ty và thể thức thanh lý tài sản công ty.

Điều 11

Ngoài một số ngành, nghề mà pháp luật cấm kinh doanh, việcthành lập công ty trong các ngành, nghề dưới đây phải được Chủ tịch Hội đồng bộtrưởng cho phép:

1- Sản xuất và lưu thông thuốc nổ, thuốc độc, hoá chất độc;

2- Khai thác các loại khoáng sản quý;

3- Sản xuất và cung ứng điện, nước có quy mô lớn;

4- Sản xuất các phương tiện phát sóng truyền tin, dịch vụbưu chính viễn thông, truyền thanh, truyền hình, xuất bản;

5- Vận tải viễn dương và vận tải hàng không;

6- Chuyên kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu;

7- Du lịch quốc tế.

Điều 12

Theo quy định của pháp luật, công ty có quyền:

1- Lựa chọn ngành, nghề và quy mô kinh doanh;

2- Lựa chọn hình thức và cách thức huy động vốn;

3- Lựa chọn khách hàng; trực tiếp giao dịch, ký kết hợp đồngvới khách hàng;

4- Tuyển dụng và thuê mướn lao động theo yêu cầu kinh doanh;

5- Sử dụng ngoại tệ thu được;

6- Quyết định việc sử dụng phần thu nhập còn lại;

7- Chủ động trong mọi hoạt động kinh doanh đã đăng ký.

Điều 13

Công ty có nghĩa vụ:

1- Kinh doanh theo ngành, nghề ghi trong giấy phép;

2- Ưu tiên sử dụng lao động trong nước; bảo đảm quyền, lợiích của người lao động theo quy định của pháp luật lao động; tôn trọng quyềncủa tổ chức công đoàn theo Luật công đoàn;

3- Bảo đảm chất lượng hàng hoá theo tiêu chuẩn đã đăng ký;

4- Tuân thủ quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường, bảovệ di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh và trật tự, an toàn xã hội;

5- Ghi chép sổ sách kế toán và quyết toán theo quy định củapháp luật về kế toán, thống kê và chịu sự kiểm tra của cơ quan tài chính;

6- Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định củapháp luật;

7- Trích 5% lãi ròng hàng năm để lập quỹ dự trữ bắt buộccho đến mức bằng 10% vốn điều lệ củacông ty.

CHươNG II

THàNH LậP, đăNG Ký KINH DOANH, GIảI THể, PHá SảN CôNG TY

Điều 14

Muốn thành lập công ty, các sáng lập viên phải gửi đơn xinphép thành lập đến Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặcđơn vị hành chính tương đương, nơi dự định đặt trụ sở chính.

Đơn xin thành lập công ty phải ghi rõ:

1- Họ, tên, tuổi, địa chỉ thường trú của các sáng lập viên;

2- Tên gọi, trụ sở dự định của công ty;

3- Mục tiêu, ngành, nghề kinh doanh;

4- Vốn điều lệ và cách thức góp vốn;

5- Biện pháp bảo vệ môi trường;

6- Chương trình xây dựng công ty.

Đơn phải kèm theo phương án kinh doanh ban đầu và dự thảoĐiều lệ công ty.

Điều 15

Công dân, tổ chức có quyền tham gia thành lập công ty phảicó các điều kiện sau đây mới được cấp giấy phép thành lập:

1- Mục tiêu, ngành, nghề kinh doanh rõ ràng, có phương ánkinh doanh ban đầu; có trụ sở giao dịch;

2- Có vốn điều lệ phù hợp với quy mô và ngành, nghề kinhdoanh. Vốn điều lệ không được thấp hơn vốn pháp định do Hội đồng bộ trưởng quyđịnh;

3- Người quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh phải cótrình độ chuyên môn tương ứng mà pháp luật đòi hỏi đối với một số ngành, nghề.

Điều 16

Uỷ ban nhân dân nhận đơn phải cấp hoặc từ chối cấp giấy phépthành lập công ty trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đơn; nếu từchối cấp giấy phép thì phải nói rõ lý do.

Trong trường hợp người xin phép thành lập công ty thấy việctừ chối cấp giấy phép là không thoả đáng, thì có quyền khiếu nại lên Trọng tàikinh tế Nhà nước.

Điều 17

Công ty phải đăng ký kinh doanh tại Trọng tài kinh tế tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương hoặc đơn vị hành chính tương đương. Hồ sơ đăngký kinh doanh bao gồm: giấy phép thành lập, Điều lệ công ty và giấy tờ chứngthực trụ sở giao dịch của công ty.

Việc đăng ký kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn phảiđược tiến hành trong thời hạn một trăm tám mươi ngày, kể từ ngày được cấp giấyphép thành lập.

Việc đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần phải được tiếnhành trong thời hạn một năm, kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập.

Quá thời hạn nói tại đoạn 2 và đoạn 3, Điều này mà chưa đăngký kinh doanh, nếu muốn tiếp tục thành lập công ty thì các sáng lập viên phảilàm lại thủ tục xin phép thành lập. Trong trường hợp có lý do chính đáng, Uỷban nhân dân đã cấp giấy phép thành lập có thể gia hạn giấy phép thành lậpkhông quá chín mươi ngày.

Điều 18

Khi đăng ký kinh doanh, công ty được ghi tên vào sổ đăng kýkinh doanh và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Kể từ thời điểm đó,công ty có tư cách pháp nhân và được tiến hành hoạt động kinh doanh.

Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăngký kinh doanh, Trọng tài kinh tế phải gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh kèm theo hồ sơ của công ty cho các cơ quan thuế, tài chính, thống kê vàcơ quan quản lý ngành kinh tế, kỹ thuật cùng cấp.

Điều 19

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh, công ty phải đăng báo địa phương và báo hàng ngày củatrung ương trong năm số liên tiếp các đặc điểm chủ yếu sau đây:

1- Tên, loại hình công ty, trụ sở và mục tiêu, ngành, nghềkinh doanh;

2- Họ, tên, địa chỉ thường trú của các sáng lập viên;

3- Vốn điều lệ;

4- Ngày được cấp giấy phép thành lập, ngày được cấp giấychứng nhận đăng ký kinh doanh, số đăng ký kinh doanh;

5- Thời điểm bắt đầu hoạt động.

Điều 20

Trong trường hợp cần đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diệnngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc đơn vị hành chính tương đương,nơi đặt trụ sở chính, công ty phải:

1- Xin phép Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương hoặc đơn vị hành chính tương đương, nơi đặt chi nhánh hoặc văn phòng đạidiện và đăng ký kinh doanh tại Trọng tài kinh tế cùng cấp, như quy định tại cácĐiều 14, 17 và 18 của Luật này;

2- Thông báo bằng văn bản cho Uỷ ban nhân dân đã cấp giấyphép thành lập công ty về việc mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện trong thờihạn mười lăm ngày, kể từ ngày chi nhánh hoặc văn phòng đại diện được cấp giấyđăng ký.

Điều 21

Khi thay đổi mục tiêu, ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệvà các nội dung khác trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, công ty phải khai báo lạivới Trọng tài kinh tế và phải đăng báo theo quy định tại Điều 19 của Luật này.

Điều 22

Công ty chỉ được giải thể trong các trường hợp sau đây:

1- Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty;

2- Hoàn thành mục tiêu đã định;

3- Mục tiêu của công ty không thể thực hiện được nữa hoặckhông còn có lợi;

4- Công ty bị lỗ 3/4 số vốn điều lệ hoặc đang gặp khó khănkhông thể vượt qua;

5- Có yêu cầu chính đáng của nhóm thành viên đại diện 2/3 sốvốn điều lệ.

Việc giải thể công ty trong bất kỳ trường hợp nào đều phảiđược sự đồng ý của nhóm thành viên đại diện cho ít nhất 3/4 số vốn điều lệ củacông ty.

Điều 23

Đơn xin giải thể công ty phải gửi đến Uỷ ban nhân dân đã cấpgiấy phép thành lập, đồng thời phải đăng báo địa phương và báo hàng ngày củatrung ương năm số liên tiếp. Đơn và thông báo phải ghi rõ trình tự và thủ tụcthanh lý tài sản, thời hạn thanh toán các khoản nợ của công ty, thanh lý cáchợp đồng mà công ty đã ký kết.

Uỷ ban nhân dân chỉ chấp thuận đơn xin giải thể nếu sau mườilăm ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn thanh toán các khoản nợ và thanh lý cáchợp đồng đã ghi trong đơn và thông báo việc xin phép giải thể mà không có đơnkhiếu nại.

Việc giải thể của công ty được bắt đầu khi đơn xin giải thểđược chấp thuận.

Điều 24

Công ty gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong hoạt động kinhdoanh đến mức tại một thời điểm tổng số trị giá các tài sản còn lại của công tykhông đủ thanh toán tổng số các khoản nợ đến hạn, là công ty đang lâm vào tìnhtrạng phá sản.

Công ty nói tại đoạn 1, Điều này có thể bị Trọng tài kinh tếtỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc đơn vị hành chính tương đương, nơicông ty đặt trụ sở chính tuyên bố phá sản theo đơn xin phá sản của công ty;hoặc đơn yêu cầu của một hoặc nhiều chủ nợ; hoặc kiến nghị của cơ quan có thẩmquyền.

Trình tự và thủ tục phá sản thực hiện theo quy định của phápluật về phá sản.

CHươNG III

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN

Điều 25

Công ty trách nhiệm hữu hạn là công ty trong đó:

1- Phần vốn góp của tất cả các thành viên phải được đóng đủngay khi thành lập công ty. Các phần vốn góp được ghi rõ trong Điều lệ công ty.Công ty không được phép phát hành bất kỳ một loại chứng khoán nào;

2- Việc chuyển nhượng phần vốn góp vào giữa các thành viênđược thực hiện tự do. Việc chuyển nhượng phần vốn góp cho người không phải làthành viên phải được sự nhất trí của nhóm thành viên đại diện cho ít nhất 3/4số vốn điều lệ của công ty.

Điều 26

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể đặt tên theo mục đíchhoạt động kinh doanh hoặc tên của một hoặc một số thành viên.

Trên bảng hiệu, hoá đơn, quảng cáo, báo cáo, tài liệu, giấytờ giao dịch khác của công ty đều phải ghi tên công ty kèm theo các chữ"trách nhiệm hữu hạn" và vốn điều lệ.

Điều 27

Trong trường hợp có không quá mười một thành viên, việcthành lập và tổ chức hoạt động của công ty phải tuân theo quy định sau đây:

1- Sau khi nhận được giấy phép thành lập và phần vốn góp củamỗi thành viên đã được đóng đủ, toàn thể thành viên họp để xem xét, chấp thuậnvà định giá các phần vốn góp bằng hiện vật, bằng bản quyền sở hữu công nghiệpvà thông qua Điều lệ công ty; phân công nhau đảm nhận các chức trách quản lý vàkiểm soát công ty; cử một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốccông ty;

2- Trong quá trình hoạt động, tất cả thành viên phải đượctham gia quyết định các vấn đề sau đây:

a) Phương hướng và nhiệm vụ phát triển công ty;

b) Cử hoặc miễn nhiệm Giám đốc công ty;

c) Sửa đổi Điều lệ công ty;

d) Thông qua quyết toán năm tài chính và phân chia lợi nhuậncho các thành viên;

đ) Sử dụng quỹ dự trữ;

e) Sáp nhập, chuyển đổi hình thức, giải thể hoặc gia hạnhoạt động của công ty.

Thể thức thông qua quyết định về các vấn đề nói tại khoảnnày phải được quy định rõ trong Điều lệ công ty.

3- Giám đốc được uỷ nhiệm đầy đủ quyền hạn để điều hành hoạtđộng kinh doanh của công ty và có quyền hành động nhân danh công ty trong mọitrường hợp.

Giám đốc chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới với nhữngngười cùng quản lý trước toàn thể thành viên về những việc mình làm nhân danhcông ty.

Giám đốc được hưởng lương theo quyết định của các thànhviên.

Điều 28

Công ty có mười hai thành viên trở lên phải tiến hành các Đạihội đồng, bầu Hội đồng quản trị và các kiểm soát viên. Chức năng, nhiệm vụquyền hạn của các Đại hội đồng, Hội đồng quản trị và kiểm soát viên áp dụng nhưquy định tại các Điều 37, 38, 39, 40, 41, 42 và 43 của Luật này.

Điều 29

Công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng cách gọi thêm vốn góptrong các thành viên hoặc kết nạp thêm thành viên mới hoặc trích từ quỹ dự trữtheo quyết định của Đại hội đồng.

CHươNG IV

CôNG TY Cổ PHầN

Điều 30

Công ty cổ phần là công ty trong đó:

1- Số thành viên gọi là cổ đông mà công ty phải có trongsuốt thời gian hoạt động ít nhất là bảy;

2- Vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằngnhau gọi là cổ phần. Giá trị mỗi cổ phần gọi là mệnh giá cổ phiếu. Mỗi cổ đôngcó thể mua một hoặc nhiều cổ phiểu;

3- Cổ phiếu được phát hành có thể có ghi tên hoặc không ghitên. Cổ phiếu của sáng lập viên, của thành viên Hội đồng quản trị phải là nhữngcổ phiếu có ghi tên;

4- Cổ phiếu không ghi tên được tự do chuyển nhượng. Cổ phiếucó ghi tên chỉ được chuyển nhượng, nếu được sự đồng ý của Hội đồng quản trị,trừ trường hợp quy định tại Điều 39 của Luật này.

Điều 31

Công ty cổ phần được tự do đặt tên.

Trên bảng hiệu, hoá đơn, quảng cáo, báo cáo, tài liệu, giấytờ giao dịch khác của công ty đều phải ghi tên công ty kèm theo các chữ"Công ty cổ phần" và vốn điều lệ.

Điều 32

Ngoài quy định về thủ tụcthành lập và đăng ký kinh doanh nói tại Chương II của Luật này, việc thành lậpcông ty cổ phần còn phải tuân theo các quy định sau đây:

1- Các sáng lập viên phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20%số cổ phiếu dự tính phát hành của công ty. Trong trường hợp các sáng lập viênkhông đăng ký mua tất cả cổ phiếu công ty, thì họ phải công khai gọi vốn từnhững người khác;

2- Trong trường hợp công khai gọi vốn từ những người khác,thì sau khi được cấp giấy phép thành lập, các sáng lập viên phải nộp tại Trọngtài kinh tế đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh một bản dự thảo điều lệ,danh sách sáng lập viên, địa chỉ thường trú và nghề nghiệp của họ;

3- Việc gọi vốn từ những người khác phải được thông báo côngkhai, bảo đảm cho những người quan tâm hiểu rõ, hiểu đúng mục tiêu và triểnvọng phát triển của công ty;

4- Việc đăng ký mua cổphiếu được xác nhận bằng một tờ phiếu có chữ ký của người nhận mua hoặc ngườiđược uỷ nhiệm mua và của ít nhất một sáng lập viên.

Tờ phiếu này phải ghi rõ:

a) Tên công ty;

b) Mục tiêu hoạt động của công ty;

c) Trụ sở dự định của công ty;

d) Tổng số vốn gọi góp;

đ) Tổng số cổ phiếu dự tính phát hành;

e) Nơi gửi số tiền đã góp;

g) Ngày và nơi nộp dự thảo điều lệ;

h) Họ, tên, tuổi, địa chỉ thường trú và nghề nghiệp củangười đăng ký mua cổ phiếu và số cổ phiếu đăng ký mua; số cổ phiếu được đóngbằng tiền mặt, bằng hiện vật hoặc bản quyền sở hữu công nghiệp và cam kết đónghết số còn lại theo quyết định gọi vốn của Hội đồng quản trị;

5- Các sáng lập viên phảigửi tất cả số tiền đóng góp của người đăng ký mua cổ phiếu vào tài khoản phongtoả tại một ngân hàng ở trong nước kèm theo danh sách những người đăng ký muacổ phiếu và số tiền mà mỗi người đã góp. Số tiền gửi chỉ được lấy ra khi côngty đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc sau một năm, kể từ ngàyđược cấp giấy phép thành lập mà công ty không thành lập được;

6- Các sáng lập viên triệu tập Đại hội đồng thành lập đểthông qua điều lệ của công ty và các thủ tục cần thiết khác, khi:

a) Số cổ phiếu dự tính phát hành đã được đăng ký mua hết;

b) Những người đăng ký mua cổ phiếu đã đóng bằng tiền mặt ítnhất 1/2 trị giá số cổ phiếu mà họ đăng đăng ký mua và cam kết đóng đủ bằngtiền mặt;

c) Tài sản bằng hiện vật, bản quyền sở hữu công nghiệp dùngđể mua cổ phiếu đã được đóng đủ.

Điều 33

Sau một năm, kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập mà côngty không thành lập được, thì người đăng ký mua cổ phiếu có quyền yêu cầu cácsáng lập viên trả lại số tiền đã góp. Các sáng lập viên phải trả cho họ số tiềnđã góp trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu và phải chịumọi chi phí liên quan đến việc vận động thành lập công ty.

Điều 34

Công ty cổ phần có thể được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương hoặc đơn vị hành chính tương đương, nơi công ty đặt trụsở chính cho phép phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu.

Điều 35

Công ty chỉ được cấp giấy phép phát hành cổ phiếu mới, nếucó đủ các điều kiện sau đây:

1- Đã thu hết tiền cổ phiếu phát hành trong đợt trước;

2- Chứng minh được hoạt động kinh doanh của công ty đangđược quản lý tốt và có hiệu quả;

3- Được ngân hàng đảm nhiệm giúp đỡ dịch vụ ngân quỹ và kếtoán liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;

4- Có chương trình và kế hoạch cụ thể công khai gọi vốntrong công chúng. Chương trình và kế hoạch này phải bảo đảm cho mọi người quantâm hiểu rõ, hiểu đúng tình hình kinh doanh, thực trạng tình hình tài chính,triển vọng phát triển của công ty để họ có cơ sở quyết định mua cổ phiếu.

Giấy phép phát hành cổ phiếu mới phải quy định rõ tổng sốvốn gọi thêm, số cổ phiếu được phát hành, thời hạn thực hiện việc gọi thêm vốn.

Điều 36

Công ty chỉ được cấp giấy phép phát hành trái phiếu, nếu cóđủ các điều kiện sau đây:

1- Có phương án kinh doanh cụ thể đòi hỏi vốn lớn;

2- Đã hoạt động ít nhất là hai năm và chứng minh được hoạtđộng kinh doanh của công ty đang được quản lý tốt, có hiệu quả;

3- Được ngân hàng nơi công ty mở tài khoản chứng nhận sốtiền còn lại ở ngân hàng và được cơ quan công chứng chứng nhận trị giá số tàisản bằng hiện vật của công ty đủ bảo đảm cho tổng số vốn dự định vay. Việc bảođảm cho số vốn dự định vay còn có thể được một hoặc nhiều ngân hàng bảo lãnh;

4- Được ngân hàng đảm nhiệm giúp đỡ dịch vụ ngân quỹ và kếtoán liên quan đến việc phát hành trái phiếu.

Giấy phép phát hành trái phiếu phải quy định rõ mức vốn đượcvay qua phát hành trái phiếu, mức lãi và thời hạn hoàn trả vốn.

Trên mỗi trái phiếu phải ghi rõ số thứ tự, giá trị của tráiphiếu, tổng số vốn huy động bằng trái phiếu, mức lãi và thời hạn thanh toán.

Điều 37

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của côngty, gồm:

1- Đại hội đồng thành lập được triệu tập để tiến hành cácthủ tục thành lập, thảo luận và thông qua Điều lệ công ty. Đại hội đồng thànhlập phải có nhóm cổ đông đại diện cho ít nhất 3/4 số vốn điều lệ của công ty vàbiểu quyết theo đa số phiếu quá bán;

2- Đại hội đồng bất thường được triệu tập để sửa đổi Điều lệcông ty;

3- Đại hội đồng thường được triệu tập vào cuối mỗi năm tàichính hoặc bất kỳ lúc nào mà Hội đồng quản trị hoặc kiểm soát viên thấy cầnthiết, để giải quyết các công việc thuộc hoạt động kinh doanh của công ty trongkhuôn khổ điều lệ, trong đó có các việc chủ yếu sau đây:

a) Quyết định phương hướng, nhiệm vụ phát triển công ty vàkế hoạch kinh doanh hàng năm;

b) Thảo luận và thông qua bản tổng kết năm tài chính;

c) Bầu, bãi miễn thành viên Hội đồng quản trị và kiểm soátviên;

d) Quyết định số lợinhuận trích lập các quỹ của công ty, số lợi nhuận chia cho các cổ đông, phânchia trách nhiệm về các thiệt hại xảy ra đối với công ty trong kinh doanh;

đ) Xem xét, quyết định giải pháp khắc phục các biến động lớnvề tài chính của công ty;

e) Xem xét sai phạm của Hội đồng quản trị gây thiệt hại chocông ty.

Thể thức triệu tập các Đại hội đồng, phần vốn điều lệ mà cáccổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự phải có để các cuộc họp của Đại hộiđồng có giá trị và thể thức thông qua quyết định của Đại hội đồng, phải đượcquy định rõ trong Điều lệ công ty.

Điều 38

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, gồm từ ba đếnmười hai thành viên.

Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh công ty để quyếtđịnh mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty, trừ những vấn đềthuộc thẩm quyền của Đại hội đồng.

Hội đồng quản trị bầu một thành viên làm chủ tịch. Chủ tịchHội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc (Tổng Giám đốc) công ty, nếu Điều lệcông ty không quy định khác.

Điều 39

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng vềnhững sai phạm trong quản lý, vi phạm điều lệ, vi phạm pháp luật gây thiệt hạicho công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng lương hoặc thù laotheo quyết định của Đại hội đồng.

Điều lệ công ty có thể quy định số cổ phiếu tối thiểu mà cáccổ đông là thành viên Hội đồng quản trị phải có. Số cổ phiếu này phải ghi tên,không được chuyển nhượng trong suốt thời gian tại chức và trong thời hạn hainăm, kể từ ngày thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 40

Trong trường hợp chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Giámđốc (Tổng Giám đốc) công ty, thì Hội đồng quản trị cử một người trong số họhoặc thuê người khác làm Giám đốc (Tổng Giám đốc).

Giám đốc (Tổng Giám đốc) là người điều hành hoạt động kinhdoanh hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việcthực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Điều 41

Công ty có hai kiểm soát viên do Đại hội đồng bầu ra, trongđó ít nhất một kiểm soát viên phải có chuyên môn về kế toán. Kiểm soát viên cónhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1- Kiểm tra sổ sách kế toán, tài sản, các bảng tổng kết nămchính của công ty và triệu tập Đại hội đồng, khi xét thấy cần thiết;

2- Trình Đại hội đồng báo cáo thẩm tra các bảng tổng kết nămtài chính của công ty;

3- Báo cáo về những sự kiện tài chính bất thường xảy ra; vềnhững ưu, khuyết điểm trong quản lý tài chính của Hội đồng quản trị.

Điều 42

Kiểm soát viên được hưởng thù lao do Đại hội đồng quyết địnhvà chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng về những sai phạm của mình trong quátrình thực hiện nhiệm vụ gây thiệt cho công ty.

Điều 43

Kiểm soát viên không thể đồng thời là thành viên Hội đồngquản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) công ty; không thể là vợ, chồng của cácthành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) công ty.

CHươNG V

Xử Lý VI PHạM

Điều 44

Người thành lập công ty mà không có giấy phép; kinh doanhkhông đăng ký, kinh doanh không đúng ngành, nghề ghi trong giấy phép; khai manphần vốn góp khi thành lập công ty; khai man số người mua cổ phiếu; lừa dốingười khác để bán cổ phiếu; phát hành trái phiếu, cổ phiếu mới mà không có giấyphép hoặc vi phạm quy định khác của Luật này, thì tuỳ theo mức độ nhẹ hoặc nặngmà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định củapháp luật.

Điều 45

Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấp giấy phép thành lậpcông ty cho người, tổ chức bị cấm, cho người không được phép thành lập công ty;không cấp giấy phép, giấy đăng ký kinh doanh cho người, tổ chức đủ điều kiệnthành lập công ty hoặc đăng ký kinh doanh; chứng nhận sai về vốn gửi ở ngânhàng hoặc về trị giá tài sản bằng hiện vật của công ty; hoặc vi phạm các quyđịnh khác của Luật này, thì tuỳ theo mức độ nhẹ hoặc nặng mà bị xử lý kỷ luậthoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

CHươNG VI

ĐIềU KHOảN CUốI CùNG

Điều 46

Luật này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 1991.

Các quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ.

Trong thời hạn một trăm tám mươi ngày, kể từ ngày 15 tháng 4năm 1991, các công ty đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lậptrước ngày đó, phải làm lại các thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh theoquy định của Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam khoá VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1990.