Luật điều ước quốc tế là ngành luật trong hệ thống pháp luật quốc tế bao gồm tổng hợp các nguyên tắc, các quy phạm pháp luật quốc tế điều chỉnh trình tự kí kết, điều kiện hợp pháp, hiệu lực và chấm dứt hiệu lực của điều ước quốc tế.

Đây là một trong những ngành luật quan trọng của hệ thống pháp luật quốc tế. Kí kết điều ước quốc tế là quyền cơ bản của các chủ thể luật quốc tế. Bất kì chủ thể nào của luật quốc tế cũng đều có quan hệ điều ước với các chủ thể khác của luật quốc tế. Vì vậy, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều ban hành các văn bản pháp luật nhằm thống nhất quản lí về mặt nhà nước mọi hoạt động liên quan đến quá trình kí kết, thực hiện các điều ước quốc tế của quốc gia mình. Công ước Viên năm 1969 về luật điều ước quốc tế giữa các quốc gia.

Công ước Viên năm 1986 về luật điều ước quốc tế giữa các quốc gia và các tổ chức quốc tế hoặc giữa các tổ chức quốc tế là những văn bản pháp lí quốc tế quan trọng của luật điều ước quốc tế.