Trường hợp công ty hợp danh có thành viên hợp danh bị chết thì người thừa kế của thành viên được hưởng phần giá trị tài sản tại công ty sau khi đã trừ đi phần nợ thuộc trách nhiệm của thành viên đó; người thừa kế có thể trở thành thành viên hợp danh nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận. (Theo điểm h Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2005).

Trường hợp công ty hợp danh có thành viên hợp danh bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì phần vốn góp của thành viên đó được hoàn trả một cách công bằng và thoả đáng (Theo Khoản 4 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2005).

Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê