Luật mẫu về trọng tài thương mại quốc tế của UNCITRAL là văn bản do Uỷ ban Liên hợp quốc về luật thương mại quốc tế thông qua ngày 21.6.1985, quy định về các vấn đề liên quan đến trọng tài thương mại quốc tế. _

Luật mẫu về trọng tài thương mại quốc tế gồm 8 chương với 36 điều: Chương I - Những quy định chung; Chương II - Thoả thuận trọng tài; Chương III - Thành phần của trọng tài; Chương IV - Thẩm quyền của trọng tài; Chương V - Điều hành tố tụng trọng tài; Chương VỊ - Tuyên phán quyết và kết thúc tố tụng trọng tài; Chương VII - Kháng nghị chống lại phán quyết trọng tài; Chương VIII - Công nhận và cho thi hành các phán quyết của trọng tài.

Dựa vào nội dung của Luật mẫu về trọng tài quốc tế, các tổ chức trọng tài thương mại của các nước có thể xây dựng nên các quy chế cho hoạt động của mình.