Luật phổ cập giáo dục tiểu học là đạo luật quỳ định về chính sách và hoạt động phổ cập giáo dục tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 đối với trẻ em từ 6 đến 14 tuổi tại Việt Nam.

Ngay sau khi giành được chính quyền năm 1945, Nhà nước ta đã quan tâm và khuyến khích việc nâng cao dân trí bằng việc ra các văn bản như Sắc lệnh số 20 ngày 08.9.1945, Sắc lệnh số 172 ngày 08.9.1946 về việc bắt buộc học chữ quốc ngữ đối với toàn dân. Đồng thời, các phong trào bình dân học vu, xoá mù chữ cũng được tổ chức trên khắp cả nước. Trải qua các giai đoạn đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước, Nhà nước ta luôn có những chính sách quan tâm đến giáo dục, đặc biệt là giáo dục phổ thông.

Để bảo đảm cơ sở pháp lí cho hoạt động phổ cập giáo dục tiểu học ở nước ta, ngày 12.8.1991 tại kì họp thứ 9, Quốc hội Khoá VIII đã thông qua Luật phổ cập giáo dục tiểu học. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Luật là các hoạt động của các cơ quan, nhà trường, tổ chức, cá nhân trong việc phổ cập giáo dục tiểu học; quản lí nhà nước về phổ cập giáo dục tiểu học; các chế độ về khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có đóng góp vào sự nghiệp giáo dục cũng như chế độ kỉ luật đối với người gây khó khăn, cản trở việc phổ cập giáo dục tiểu học hoặc có các vi phạm khác theo quy định của Luật này.

Cơ cấu của Luật phổ cập giáo dục tiểu học năm 1991 bao gồm Lời nói đầu, 5 chương với 28 điều với những nội dung cơ bản sau: những quy định chung; quy định về học sinh, nhà trường, gia đình và xã hội trong phổ cập giáo dục tiểu học; quy định về quản lí nhà nước về phổ cập giáo dục tiểu học; quy định về chế độ khen thưởng và xử lí các vi phạm trong phổ cập giáo dục tiểu học.