a. Tư vấn về quản trị doanh nghiệp:

- Nghiên cứu tình hình thực tế hoạt động của doanh nghiệp để lên phương án tư vấn xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động sao cho phù hợp với doanh nghiệp;

- Tư vấn, soạn thảo và xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Doanh nghiệp;

- Tư vấn, xây dựng các Quy chế quản lý nội bộ của doanh nghiệp;

- Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thực hiện các quy chế trên thực tế của doanh nghiệp;

b. Các loại quy chế nội bộ doanh nghiệp

- Đối với Công ty cổ phần:

+ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban giám đốc;

+ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;

+ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

- Đối với Công ty TNHH:

+ Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng thành viên;

+ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban giám đốc;

+ Quy chế hoạt động của kiểm soát viên hoặc Ban kiểm soát.

- Các quy chế chung đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp:

+ Quy chế Tài chính;

+ Quy chế quản lý hành chính thông tin;

+ Quy chế các phòng ban trong công ty.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.

Bộ phận luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê