Luật sư tư vấn:

Khoản 4 Điều 53 Luật Việc làm 2013 quy định về việc bảo lưu thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

4. Người lao đng b chm dt hưởng tr cp tht nghip thuc các trường hp quy đnh ti các đim b, c, h, l, m và n khon 3 Điu này được bo lưu thi gian đóng bo him tht nghip làm căn c đ tính thi gian hưởng tr cp tht nghip cho ln tiếp theo khi đ điu kin quy đnh ti Điu 49 ca Lut này.

Thi gian bo lưu được tính bng tng thi gian đóng bo him tht nghip tr đi thi gian đóng đã hưởng tr cp tht nghip, theo nguyên tc mi tháng đã hưởng tr cp tht nghip tương ng 12 tháng đã đóng bo him tht nghip.”

Như vậy, trường hợp bạn đã làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp, tuy nhiên, trong tháng 7 bạn đã được đóng bảo hiểm thất nghiệp tại Siêu thị A, như vậy, trường hợp của bạn sẽ phải chấm dứt việc hưởng trợ cấp thất nghiệp. Theo quy định, bạn sẽ được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo.

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng với 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Theo như bạn trình bày, tháng 7 bạn hưởng bảo hiểm thất nghiệp, tuy nhiên tháng 7 bạn đã tìm kiếm được việc làm mới nhưng không báo cho cơ quan có thẩm quyền, thì bạn sẽ bị xử phạt theo quy định tại điểm b) Khoản 2 Điều 27 Nghị định 95/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 88/2015/NĐ-CP như sau:

"Điều 27. Vi phạm quy định về lập hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi kê khai không đúng sự thật hoặc sửa chữa, tẩy xóa những nội dung có liên quan đến việc hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người lao động có một trong các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp sau đây: 

a) Thỏa thuận với cơ sở đào tạo nghề làm giả hồ sơ để trục lợi số tiền hỗ trợ học nghề mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; 

b) Không thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định khi người lao động có việc làm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; 

c) Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không thông báo theo quy định với Trung tâm dịch vụ việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: tìm được việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; hưởng lương hưu hằng tháng; ra nước ngoài để định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

... ".

Tiền bảo hiểm thất nghiệp của bạn trong tháng 7 sẽ bị truy thu lại cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 

Để thực hiện việc bảo lưu bạn nộp nộp Giấy xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho cơ quan bảo hiểm xã hội để bảo lưu thời gian đóng bảo thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp trên sổ bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính hưởng trợ cấp thất nghiệp lần sau.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập