Luật thuế doanh thu là đạo luật quy định chế độ thu thuế đối với tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế sản xuất, kinh doanh có doanh thu, được Quốc hội Khoá VIII, kì họp thứ 7 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1990, có hiệu lực thi hành từ ngày 01.10.1990.

Mục tiêu của việc ban hành Luật là khuyến khích phát triển sản xuất, lưu thông và động viên một phần thu nhập của người tiêu dùng vào ngân sách nhà nước.

Phạm vi điều chỉnh của luật là quan hệ thu, nộp giữa Nhà nước với các đối tượng nộp thuế là tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế có hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải, thương nghiệp, ăn uống, dịch vụ và các hoạt động kinh doanh khác (gọi chung là cơ sở kinh doanh) có doanh thu.

Luật được ban hành trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội Khoá VIII, kì họp thứ 4 năm 1989 về cải cách chế độ thu ngân sách nhà nước, áp dụng chế độ thu thuế đối với tất cả các thành phần kinh tế. Luật gồm Lời nói đầu, 8 chương với 32 điều và có những nội dung cơ bản như sau: 1) Quy định đối tượng nộp thuế; Các trường hợp không thuộc diện nộp thuế doanh thu (sản xuất nông nghiệp, sản xuất hàng hoá thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, sản xuất hàng hoá xuất khẩu); 2) Quy định căn cứ tính thuế; đăng kí, kê khai nộp thuế doanh thu; 3) Quy định giảm thuế, miễn thuế doanh thu; 4) Quy định xử lí vi phạm Luật thuế doanh thu và việc khen thưởng; 5) Quy định về khiếu nại, thời hiệu giải quyết tranh chấp liên quan đến thu, nộp thuế doanh thu.

Luật thuế doanh thu năm 1990 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu được Quốc hội Khoá IX, kì họp thứ 3 thông qua ngày 05.7.1993) đã đóng vai trò là văn bản luật đầu tiên áp dụng thống nhất thuế doanh thu đối với tất cả các cơ sở kinh doanh không phân biệt thành phần kinh tế, không phân biệt cơ sở kinh doanh trong nước hay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, theo quy định của Luật, việc thu thuế tính trên doanh thu nên đã dẫn đến tình trạng thu thuế trùng lặp đối với doanh thu và thuế tính chồng lên thuế. Năm 1997, Luật thuế giá trị gia tăng được ban hành và kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành (ngày 01.01.1999) Luật thuế doanh thu và các quy định về thuế doanh thu trong các văn bản quy phạm pháp luật khác chấm dứt hiệu lực thi hành (Xt. Luật thuế giá trị gia tăng).