QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Luật số: 26/2012/Q H13

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2012

LUẬT

SỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam năm 1992 đã được sửa đi, bsung một sđiều theo Nghị quyết s 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bsung một số điều của Luật thuếthu nhập cá nhân s 04/2007/Q H12,

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân:

1. Khoản 2 và khoản 5 Điều 3 được sửađổi, bổ sung như sau:

“2. Thu nhập từtiền lương, tiền công, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoảncó tính chất tiền lương, tiền công;

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ cáckhoản: phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công;phụ cấp quốc phòng, an ninh; phụ cp độc hại, nguy hiểmđối với ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếutố độc hại, nguy him; phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theoquy định của pháp luật; trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnhnghề nghip, trợ cấp một ln khi sinhcon hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khnăng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng vàcác khon trợ cấp khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểmxã hội; trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật laođộng; trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp kháckhông mang tính chất tiền lương, tiềncông theo quy định của Chính phủ.”

"5. Thu nhập từ chuyểnnhượng bất động sản, bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyn nhượng quyền sdụng đất và tài sản gắn liền vớiđất;

b) Thu nhập từ chuyn nhượng quyền shữu hoặc sử dụng nhà ;

c) Thu nhập từ chuyn nhượng quyền thuê đất, quyn thuê mặt nước;

d) Các khoản thu nhập khác nhận được từchuyn nhượng bất động sản dưới mọi hình thức."

2. Khoản 10 Điều 4 được sửa đổi,bổ sung như sau:

“10. Tiền lương hưu do Quỹ bảo him xã hội chi trả; tiền lương hưu do quỹ hưu trí tựnguyện chi trả hàng tháng. ”

3. Điểm c khoản 1 Điều 7 được sửa đổinhư sau:

“c. Kỳ tính thuế theo từng lần chuyểnnhượng hoặc theo năm đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứngkhoán.”

4. Khoản 1 Điều 19 được sửa đổi,bổ sung như sau:

“1. Giảm trừ gia cảnh là số tiền đượctrừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối vi thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ giacảnh gồm hai phần sau đây:

a) Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm);

b) Mức giảm trừ đối với mỗi người phụthuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Trường hợp chsốgiá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời đimLuật có hiệu lực thi hành hoặc thời đim điều chnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoảnnày phù hợp vi biến động của giá cả đáp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.”

5. Khoản 1 Điều 21 được sửa đổi,bổ sung như sau:

“1. Thu nhập tính thuế đối vi thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuếquy định tại Điều 10 và Điều 11 của Luật này, trừ các khoản đóng góp bảo hiểmxã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo him tráchnhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phi tham giabảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện, các khoản giảm trừ quy định tại Điều19 và Điều 20 của Luật này.

Chính phủ quy định mức tối đa đượctrừ đối với khoản đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện quy địnhtại khoản này.”

6. Điều 24 được sửa đổi, bổ sungnhư sau:

"Điều 24. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trảthu nhập và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú

1. Trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộpthuế, quyết toán thuế được quy định như sau:

a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhậpcó trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toánthuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế;

b) Cá nhân có thu nhập chịu thuế có trách nhiệm kê khai, nộp thuế vào ngân sách nhànước và quyết toán thuế theo quy định của pháp luật.

2. T chc, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm cung cấp thông tin về thu nhập vàngười phụ thuộc của đối tượng nộp thuế thuộc đơn vị mình quản lý theo quy định củapháp luật.

3. Chính phủ quy định mức khấu trừ thuếphù hợp với từng loại thu nhập quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và việc quyếttoán thuế quy định tại khoản 1 Điều này."

Điều 2.

1. Luật này có hiệu lực thi hành từngày 01 tháng 7 năm 2013.

2. Chính phủ quy định chi tiết, hướngdẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật.

Luật này đã được Quc hội nước Cnghòa xã hi chủ nghĩaViệt Nam khoá XIII, kỳ họp th 4 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2012.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘINguyễn Sinh Hùng