QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3-LCT/HĐNN7

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 1981

LUẬT

TỔCHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Căn cứ vào Điều 83 của Hiếnpháp về nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội;
Căn cứ vào Điều 127 và các Điều từ 138 đến 141 của Hiến pháp về nhiệm vụ, tổ chứcvà hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân;
Luật này quy định về tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.

Chương1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1

Viện kiểm sát nhân dân tối caonước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam kiểm sát việc tuân theo pháp luật củacác Bộ và cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng, các cơ quan chính quyền địaphương, tổ chức xã hội và đơn vị vũ trang nhân dân, các nhân viên Nhà nước vàcông dân, thực hành quyền công tố, bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêmchỉnh và thống nhất.

Các Viện kiểm sát nhân dân địaphương, các Viện kiểm sát quân sự kiểm sát việc tuân theo pháp luật, thực hànhquyền công tố trong phạm vi trách nhiệm của mình.

Điều 2

Trong phạm vi chức năng củamình, các Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa,bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động,bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo đảm sự tôn trọng tính mạng, tài sản, tựdo, danh dự và nhân phẩm của công dân.

Mọi hành động xâm phạm lợi ích củaNhà nước, của tập thể và quyền lợi chính đáng của công dân đều phải được xử lýtheo pháp luật.

Điều 3

Các Viện kiểm sát nhân dân kiểmsát việc tuân theo pháp luật, thực hành quyền công tố bằng những công tác dướiđây:

1/ Kiểm sát việc tuân theo phápluật trong các văn bản pháp quy và biện pháp của các Bộ và cơ quan khác thuộc Hộiđồng bộ trưởng, các cơ quan chính quyền địa phương, tổ chức xã hội và đơn vị vũtrang nhân dân; kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hành vi của các nhânviên Nhà nước và công dân;

2/ Kiểm sát việctuân theo pháp luật trong việc điều tra của cơ quan Công an và các cơ quan điềutra khác;

3/ Kiểm sát việc tuân theo phápluật trong việc xét xử của Toà án nhân dân;

4/ Kiểm sát việc tuân theo phápluật trong việc chấp hành các bản án và quyết định của Toà án nhân dân đã có hiệulực pháp luật;

5/ Kiểm sát việc tuân theo phápluật trong việc giam, giữ và cải tạo.

Điều 4

Trong phạm vi nhiệm vụ của mình,các Viện kiểm sát nhân dân có trách nhiệm cùng các cơ quan Công an, Thanh tra,Tư pháp, Toà án, các cơ quan khác của Nhà nước và các tổ chức xã hội tích cực đấutranh phòng ngừa và chống các tội phạm, các việc làm vi phạm pháp luật.

Viện kiểm sát nhân dân phối hợpvới các cơ quan và tổ chức nói trên trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật;xây dựng pháp luật; thống kê, nghiên cứu các tội phạm và việc làm vi phạm phápluật; đào tạo cán bộ pháp lý.

Điều 5

1/ Các Viện kiểm sát nhân dân tổchức và hoạt động theo chế độ tập trung, thống nhất lãnh đạo trong ngành, khônglệ thuộc vào bất cứ cơ quan nào của Nhà nước ở địa phương.

2/ Viện kiểm sát nhân dân do Việntrưởng lãnh đạo.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhândân cấp dưới chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp trên;Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các địa phương chịu sự lãnh đạo thống nhất củaViện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện trưởng, các Phó Viện trưởngvà kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân địa phương do Viện trưởng Viện kiểm sátnhân dân tối cao bổ nhiệm và bãi miễn.

Các Phó Viện trưởng và kiểm sátviên Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Hội đồng Nhà nước cử và bãi miễn, theo đềnghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

3/ Viện trưởngViện kiểm sát nhân dân tối cao, do Quốc hội bầu ra trong số các đại biểu Quốc hội,chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hộikhông họp thì chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng Nhà nước.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhândân tối cao có quyền trình Quốc hội và Hội đồng Nhà nước các dự án Luật, dự ánpháp lệnh về những vấn đề thuộc phạm vi công tác kiểm sát.

Chương2:

CÔNG TÁC KIỂM SÁT CHUNG

Điều 6

Các Viện kiểm sát nhân dân kiểmsát việc tuân theo pháp luật trong các văn bản pháp quy và biện pháp của các Bộvà cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng, các cơ quan chính quyền địa phương, tổchức xã hội và đơn vị vũ trang nhân dân, kiểm sát việc tuân theo pháp luậttrong hành vi của các nhân viên Nhà nước và công dân, nhằm bảo đảm cho các vănbản pháp quy, biện pháp và hành vi đó phù hợp với Hiến pháp, pháp luật, các nghịquyết của Quốc hội và Hội đồng Nhà nước, các nghị quyết, nghị định, quyết định,chỉ thị, thông tư của Hội đồng bộ trưởng.

Điều 7

Khi thực hiện công tác kiểm sátchung, các Viện kiểm sát nhân dân có quyền:

1/ Yêu cầu các cơ quan Nhà nước,tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân cùng cấp và cấp dưới, các đơn vị cơ sởtrực thuộc cấp trên đóng tại địa phương:

a) Cung cấp cho Viện kiểm sátnhân dân các văn bản pháp quy và tài liệu khác cần thiết cho việc xác định việclàm vi phạm pháp luật;

b) Thông báo cho Viện kiểm sátnhân dân biết các việc làm xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể và quyềnlợi chính đáng của công dân đã xẩy ra trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình và kếtquả việc xử lý những việc làm đó;

c) Kiểm tra việc làm vi phạmpháp luật của đơn vị cấp dưới và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát nhân dânbiết;

d) Cử chuyên viên để làm rõ cácvấn đề cần thiết thuộc phạm vi trách nhiệm của mình;

2/ Yêu cầu cơ quan Thanh tracùng cấp thanh tra việc làm vi phạm pháp luật và thông báo kết quả cho Viện kiểmsát nhân dân biết;

3/ Yêu cầu nhân viên Nhà nước,quân nhân và công dân trả lời về việc làm vi phạm pháp luật có liên quan đến họ;

4/ Kiểm sát tại chỗ việc tuântheo pháp luật của các cơ quan, tổ chức, đơn vị nói ở điểm 1 điều này trong việcáp dụng các biện pháp quản lý và xử lý hành chính, giải quyết khiếu nại và tốcáo của nhân dân, khi thấy có vi phạm pháp luật; triệu tập hoặc tham dự hội nghịbàn về những việc làm vi phạm pháp luật của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đó khithấy cần thiết;

5/ Kiến nghị hoặc kháng nghị vớicác cơ quan, tổ chức và đơn vị nói ở điểm 1 điều này, yêu cầu sửa đổi, bãi bỏhoặc đình chỉ các văn bản, biện pháp hoặc việc làm vi phạm pháp luật, loại trừnhững nguyên nhân gây ra các việc làm vi phạm pháp luật, xử lý người chịu tráchnhiệm về những việc làm đó. Trong trường hợp cần thiết thì khởi tố về hình sựhoặc dân sự và áp dụng các biện pháp thích đáng để bảo đảm việc bồi thường chongười bị thiệt hại do việc làm vi phạm pháp luật gây ra.

Điều 8

Đối với các yêu cầu nói trongcác điểm 1 ,2 ,3 Điều 7, cơ quan, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân hoặcngười hữu quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh trong thời hạn chậm nhấtlà ba mươi ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong trường hợp đặc biệt cần cóthời hạn dài hơn thì phải được sự đồng ý của Viện kiểm sát nhân dân.

Đối với kiến nghị, kháng nghịnói trong điểm 5 Điều 7, cơ quan, tổ chức xã hội, đơn vị hữu quan có trách nhiệmnghiên cứu và trả lời trong thời hạn chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày nhậnđược kiến nghị, kháng nghị. Nếu đồng ý thì nói rõ những việc đã làm, đang làmhoặc sẽ làm để thực hiện yêu cầu nêu trong kiến nghị, kháng nghị. Nếu không đồngý thì nói rõ lý do.

Trong trường hợp một cơ quan cấptrên nhận được kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân đối với cơ quancấp dưới của mình thì thời hạn trả lời là ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được kiếnnghị, kháng nghị.

Chương3:

CÔNG TÁC KIỂM SÁT ĐIỀUTRA

Điều 9

Các Viện kiểm sát nhân dân kiểmsát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra của cơ quan Công an và các cơquan điều tra khác, nhằm bảo đảm:

1/ Mọi hành vi phạm tội đều phảiđược điều tra để xử lý theo pháp luật, không để lọt người phạm tội, không làmoan người vô tội;

2/ Không để một người nào bị bắt,bị tạm giam, bị hạn chế các quyền công dân, bị xâm phạm tính mạng, tài sản,danh dự và nhân phẩm một cách trái pháp luật;

3/ Việc khởi tố và điều tra phảitheo đúng quy định của pháp luật. Trong việc điều tra phải thu thập cả chứng cứkết tội và chứng cứ gỡ tội, phải làm rõ những tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹtrách nhiệm của bị can và tìm ra những nguyên nhân và điều kiện gây ra tội phạm;

4/ Việc truy cứu trách nhiệm phảicó đủ căn cứ và phải bảo đảm tính hợp pháp.

Điều 10

Khi thực hiện công tác kiểm sátđiều tra, các Viện kiểm sát nhân dân có quyền:

1/ Kiểm sát việc khởi tố hình sựcủa cơ quan điều tra, khởi tố hình sự và chuyển vụ án đến cơ quan điều tra đểyêu cầu tiến hành điều tra. Trong trường hợp do pháp luật quy định thì Viện kiểmsát nhân dân trực tiếp điều tra;

2/ Phê chuẩn hoặc không phê chuẩncác lệnh bắt, tạm giam, gia hạn tạm giam, tha, tạm tha, khám xét và các biệnpháp khác do luật định của cơ quan điều tra; ra các quyết định bắt, tạm giam,gia hạn tạm giam, tha, tạm tha, khám xét, thu giữ tang vật, và chuyển đến cơquan điều tra để yêu cầu thi hành; yêu cầu cơ quan điều tra truy nã bị can đangtrốn tránh;

3/ Đề ra yêu cầu điều tra, trả lạihồ sơ vụ án khi thấy chứng cứ chưa đầy đủ và yêu cầu điều tra bổ sung để cơquan điều tra tiến hành điều tra; yêu cầu cơ quan điều tra cung cấp những tàiliệu cần thiết về tội phạm và việc làm vi phạm pháp luật, thông báo tình hìnhphạm pháp đã xảy ra;

4/ Kiểm sát việc khám nghiệm hiệntrường, việc hỏi cung bị can hoặc các việc khác trong công tác điều tra của cơquan điều tra, trực tiếp hỏi cung bị can, khi thấy cần thiết;

5/ Quyết định truy tố hoặc miễntố, đình chỉ hoặc tạm đình chỉ điều tra, di lý vụ án, huỷ bỏ các quyết định thiếucăn cứ hoặc trái pháp luật của cơ quan điều tra. Trong trường hợp quyết địnhtruy tố thì Viện kiểm sát nhân dân làm cáo trạng;

6/ Yêu cầu cơ quan điều tra thayđổi nhân viên điều tra đã vi phạm pháp luật trong khi tiến hành điều tra; sửachữa việc làm vi phạm pháp luật trong công tác điều tra. Trong trường hợp nhânviên điều tra phạm tội trong công tác điều tra thì truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 11

Các cơ quan điều tra và nhânviên điều tra hữu quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu và quyếtđịnh của Viện kiểm sát nhân dân nói trong Điều 10. Trong trường hợp không nhấttrí với các yêu cầu và quyết định của Viện kiểm sát nhân dân nói trong các điểm2, 5, 6 Điều 10 thì vẫn phải chấp hành, nhưng có quyền yêu cầu Viện kiểm sátnhân dân trên một cấp xét và quyết định.

Chương4:

CÔNG TÁC KIỂM SÁT XÉT XỬ

Điều 12

Các Viện kiểm sát nhân dân kiểmsát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử các vụ án, nhằm bảo đảm việc xétxử của các Toà án nhân dân đúng pháp luật, nghiêm minh, kịp thời.

Điều 13

Khi thực hiện công tác kiểm sátxét xử, các viện kiểm sát nhân dân có quyền:

1/ Tham dự việctrù bị phiên toà của Toà án nhân dân cùng cấp;

2/ Tham gia tố tụng tại phiêntoà của Toà án nhân dân cùng cấp; trong phiên toà hình sự, kiểm sát viên đọccáo trạng và luận tội;

3/ Yêu cầu Toà án nhân dân cùngcấp chuyển hồ sơ những vụ án cần thiết cho công tác kiểm sát xét xử;

4/ Kháng nghị theo thủ tục phúcthẩm các bản án và quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật của Toà ánnhân dân cùng cấp và dưới một cấp, khi thấy có vi phạm pháp luật;

5/ Kháng nghị theo thủ tục giámđốc thẩm các bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án nhân dâncấp dưới, khi thấy có vi phạm pháp luật;

6/ Khởi tố hoặc yêu cầu cơ quanNhà nước, tổ chức xã hội và đơn vị vũ trang nhân dân cùng cấp khởi tố những vụán dân sự quan trọng có liên quan đến lợi ích của Nhà nước, của tập thể và quyềnlợi chính đáng của công dân.

Viện kiểm sát nhân dân tối caocó quyền kháng nghị các bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toàán nhân dân các cấp theo thủ tục giám đốc thẩm khi thấy có vi phạm pháp luật hoặctheo thủ tục tái thẩm khi thấy có tình tiết mới.

Điều 14

1/ Viện trưởng Viện kiểm sátnhân dân tối cáo có quyền tham dự các cuộc họp của Hội đồng thẩm phán và Uỷ banthẩm phán Toà án nhân dân tối cao bàn về việc hướng dẫn áp dụng thống nhất phápluật trong công tác xét xử.

Trong trường hợp Viện trưởng Việnkiểm sát nhân dân tối cao không nhất trí với nghị quyết của Hội đồng thẩm phánhoặc Uỷ ban thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thì báo cáo lên Hội đồng Nhà nướcxét và quyết định.

2/ Viện trưởng Viện kiểm sátnhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương có quyền thamdự các cuộc họp của Uỷ ban thẩm phán Toà án nhân dân cùng cấp bàn về việc áp dụngpháp luật trong công tác xét xử.

Trong trường hợp Viện trưởng Việnkiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đươngkhông nhất trí với nghị quyết của Uỷ ban thẩm phán Toà án nhân dân cùng cấp thìbáo cáo lên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chương5:

CÔNG TÁC KIỂM SÁT CHẤPHÀNH ÁN

Điều 15

Các Viện kiểm sát nhân dân kiểmsát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan, đơn vị và người hữu quan trong việcchấp hành các bản án và quyết định của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật,nhằm bảo đảm các bản án và quyết định đó được chấp hành đúng pháp luật, đầy đủ,kịp thời.

Điều 16

Khi thực hiện công tác kiểm sátchấp hành án, các Viện kiểm sát nhân dân có quyền:

1/ Yêu cầu cơ quan chấp hành ánvà đơn vị hữu quan:

a) Tự kiểm tra việc chấp hànhcác bản án và quyết định của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật và thôngbáo kết quả kiểm tra cho Viện kiểm sát nhân dân biết;

b) Cung cấp những tài liệu, vănbản hoặc xuất trình các hồ sơ, sổ sách, giấy tờ có liên quan đến việc chấp hànhán;

c) Chấp hành các bản án và quyếtđịnh của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật mà chưa được chấp hành.

2/ Kiểm sát tại chỗ việc tuântheo pháp luật của các cơ quan, đơn vi và người hữu quan trong việc chấp hànhcác bản án và quyết định của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật; kiểm sátviệc tuân theo pháp luật của các cơ quan, đơn vi đó trong việc giải quyết khiếunại, tố cáo của nhân dân đối với việc chấp hành án.

3/ Kiến nghị hoặc kháng nghị vớicác cơ quan, đơn vị hữu quan, yêu cầu sửa đổi, bãi bỏ hoặc đình chỉ những văn bản,biện pháp hoặc việc làm vi phạm pháp luật trong việc chấp hành án; xử lý hànhchính người chịu trách nhiệm về việc làm vi phạm pháp luật đó.

Trong trường hợp cần thiết thìkhởi tố dân sự hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 17

Các cơ quan, đơn vị hữu quan cótrách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu nói ở điểm 1 Điều 16 trong thờihạn chậm nhất là ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Đối với các kiến nghị, kháng nghịnói ở điểm 3 Điều 16, cơ quan, đơn vị hữu quan có trách nhiệm xem xét và trả lờitrong thời hạn chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị,kháng nghị.

Trong trường hợp đặc biệt cần cóthời hạn dài hơn thì phải được sự đồng ý của Viện kiểm sát nhân dân.

Nếu không nhất trí thì phải báocho Viện kiểm sát nhân dân biết rõ lý do.

Chương6:

CÔNG TÁC KIỂM SÁT GIAM,GIỮ VÀ CẢI TẠO

Điều 18

Các Viện kiểm sát nhân dân kiểmsát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trong cácviệc giam, giữ và cải tạo, nhằm bảo đảm:

1/ Các việc giam, giữ và cải tạotheo đúng thủ tục pháp luật và có căn cứ;

2/ Các chế độ giam, giữ và cải tạođược chấp hành nghiêm chỉnh;

3/ Tính mạng, tài sản, danh dự,nhân phẩm và các quyền khác của đương sự không bị pháp luật tước bỏ được tôn trọng.

Điều 19

Khi thực hiện công tác kiểm sátgiam, giữ và cải tạo, các Viện kiểm sát nhân dân có quyền:

1/ Thường kỳ và bất thường kiểmsát tại chỗ các nơi giam, giữ và cải tạo;

2/ Xem xét các sổ sách, hồ sơ,tài liệu của cơ quan cùng cấp và cấp dưới về việc giam, giữ và cải tạo;

3/ Tiếp nhận và giải quyết khiếunại, tố cáo của các đương sự; trực tiếp lấy lời khai báo của họ;

4/ Yêu cầu cơ quan cùng cấp quảnlý các nơi giam, giữ, cải tạo kiểm tra những nơi đó và thông báo kết quả kiểmtra cho Viện kiểm sát nhân dân biết;

5/ Yêu cầu cơ quan cùng cấp, cấpdưới và người có trách nhiệm trả lời về văn bản, biện pháp hoặc việc làm vi phạmpháp luật trong việc giam, giữ và cải tạo;

6/ Quyết định việc trả tự do chongười bị giam, giữ và cải tạo không có căn cứ và trái pháp luật;

7/ Kiến nghị hoặc kháng nghị vớicơ quan cùng cấp và cấp dưới yêu cầu sửa đổi, bãi bỏ hoặc đình chỉ các văn bản,biện pháp hoặc việc làm vi phạm pháp luật và xử lý người chịu trách nhiệm về việclàm vi phạm pháp luật. Trong trường hợp nhân viên làm công tác giam, giữ và cảitạo phạm tội thì truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 20

Các cơ quan và nhân viên hữuquan có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu nói ở các điểm 4, 5 Điều19 và trả lời trong thời hạn chậm nhất là ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đượcyêu cầu; chuyển cho Viện kiểm sát nhân dân trong thời hạn hai mươi bốn giờ đơntừ khiếu nại hoặc tố cáo của người bị giam, giữ, cải tạo.

Đối với các quyết định, kiến nghị,kháng nghị nói trong các điểm 6, 7 Điều 19, cơ quan hữu quan có trách nhiệmnghiên cứu và trả lời trong thời hạn chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày nhậnđược quyết định, kiến nghị, kháng nghị. Trong trường hợp đặc biệt cần có thời hạndài hơn thì phải được sự đồng ý của Viện kiểm sát nhân dân.

Nếu không nhất trí với quyết định,kiến nghị, kháng nghị đó thì cơ quan và nhân viên hữu quan phải nói rõ lý do vàcó quyền yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân trên một cấp xét lại. Viện kiểm sátnhân dân phải xét và quyết định trong thời hạn chậm nhất là mười lăm ngày kể từngày nhận được yêu cầu.

Chương7:

TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ CỦA VIỆNKIỂM SÁT NHÂN DÂN

Điều 21

1/ Hệ thống Viện kiểm sát nhândân gồm có:

- Viện kiểm sát nhân dân tốicao;

- Các Viện kiểm sát nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương;

- Các Viện kiểm sát nhân dân huyện,quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Các Viện kiểm sát quân sự.

2/ Tổ chức của Viện kiểm sátquân sự các cấp do Hội đồng Nhà nước quy định.

Điều 22

1/ Viện kiểmsát nhân dân tối cao gồm có Viện trưởng, Phó Viện trưởng thứ nhất, các Phó Việntrưởng và các kiểm sát viên.

Viện kiểm sát nhân dân tối caodo Viện trưởng lãnh đạo.

Các Phó Viện trưởng giúp Việntrưởng làm nhiệm vụ.

Phó Viện trưởng thứ nhất thay thếViện trưởng khi Viện trưởng vắng mặt.

2/ Viện kiểmsát nhân dân tối cao có Uỷ ban kiểm sát gồm Viện trưởng, các Phó Viện trưởng vàmột số kiểm sát viên cao cấp do viện trưởng chỉ định và trình Hội đồng Nhà nướcphê chuẩn.

Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sátnhân dân tối cao thảo luận phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác kiểm sát,các dự thảo báo cáo của Viện trưởng trình Quốc hội và Hội đồng Nhà nước, các dựán luật, dự án pháp lệnh và các vấn đề quan trọng khác mà Viện trưởng thấy cầnthiết.

Trong các cuộc họp của Uỷ ban kiểmsát, Viện trưởng kết luận và quyết định cuối cùng. Trong trường hợp Viện trưởngquyết định khác với ý kiến của đa số trong Uỷ ban kiểm sát thì Viện trưởng thựchiện quyết định của mình, đồng thời báo cáo lên Hội đồng Nhà nước.

3/ Viện kiểmsát nhân dân tối cáo có các Vụ, Viện, Văn phòng và các trường đào tạo cán bộ vềnghiệp vụ kiểm sát.

Điều 23

1/ Viện kiểmsát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương gồm có Việntrưởng, Phó Viện trưởng thứ nhất, các Phó Viện trưởng và các kiểm sát viên.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương do Viện trưởng lãnh đạo.

Các Phó Viện trưởng giúp Việntrưởng làm nhiệm vụ. Phó Viện trưởng thứ nhất thay thế Viện trưởng khi Viện trưởngvắng mặt.

2/ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương có Uỷ ban kiểm sát gồm Việntrưởng, các Phó Viện trưởng và một số kiểm sát viên do Viện trưởng Viện kiểmsát nhân dân tối cao chỉ định theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhândân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương.

Uỷ ban kiểm sát thảo luận việcthực hiện phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác, các chỉ thị, thông tư vàcác quyết định quan trọng khác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,các dự thảo báo cáo quan trọng của Viện trưởng lên viện kiểm sát nhân dân tốicao và những vấn đề khác mà Viện trưởng thấy cần thiết.

Trong các cuộc họp của Uỷ ban kiểmsát, Viện trưởng kết luận và quyết định cuối cùng. Khi Viện trưởng quyết địnhkhác với ý kiến của đa số trong Uỷ ban kiểm sát thì Viện trưởng thực hiện quyếtđịnh của mình, đồng thời báo cáo lên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tốicao.

3/ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương có các Phòng và Văn phònggiúp việc.

Điều 24

1/ Viện kiểm sát nhân dân huyện,quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có Viện trưởng, Phó Viện trưởng, các kiểmsát viên.

Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận,thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Viện trưởng lãnh đạo.

Phó Viện trưởng giúp Viện trưởnglàm nhiệm vụ và thay thế Viện trưởng khi Viện trưởng vắng mặt .

2/ Viện kiểm sát nhân dân huyện,quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có các bộ phận công tác do Viện trưởng, PhóViện trưởng và một số kiểm sát viên phụ trách, theo sự phân công của Viện trưởng.

Điều 25

1/ Viện trưởng Viện kiểm sátnhân dân tối cao thống nhất lãnh đạo hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân tốicao, các Viện kiểm sát nhân dân địa phương và các Viện kiểm sát quân sự.

2/ Căn cứ vào Hiến pháp, pháp luật,nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng Nhà nước, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dântối cao có nhiệm vụ:

a) Đề ra phương hướng, nhiệm vụ,kế hoạch công tác kiểm sát và xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân về mọi mặt;

b) Ra các quyết định, chỉ thị,thông tư, điều lệ, quy chế, chế độ công tác có tính chất bắt buộc đối với tất cảcác Viện kiểm sát nhân dân;

c) Chỉ đạo và kiểm tra hoạt độngcủa Viện kiểm sát nhân dân các cấp;

d) Chỉ đạo công tác đào tạo, bồidưỡng cán bộ, nhân viên của Viện kiểm sát nhân dân các cấp;

đ) Quyết định bổ nhiệm, bãi miễncác chức vụ trong Viện kiểm sát nhân dân các cấp và các Viện kiểm sát quân sự,trừ các chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Việnkiểm sát quân sự trung ương và kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

e) Quyết định bộ máy làm việc vàbiên chế của Viện kiểm sát nhân dân các cấp; trình Hội đồng Nhà nước phê chuẩnbộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

g) Chỉ đạo các việc xây dựng dựán luật, dự án pháp lệnh liên quan đến ngành Kiểm sát; tổng kết công tác kiểmsát; phối hợp với các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội trong công tác phòng ngừavà chống các tội phạm và việc làm vi phạm pháp luật; tuyên truyền, giáo dụcpháp luật, xây dựng pháp luật; thống kê, nghiên cứu các tội phạm và việc làm viphạm pháp luật; đào tạo cán bộ pháp lý.

Điều 26

1/ Ngạch kiểm sát viên gồm có kiểmsát viên cao cấp, kiểm sát viên trung cấp và kiểm sát viên sơ cấp.

2/ Các kiểm sát viên làm nhiệm vụcủa mình theo sự phân công và uỷ nhiệm của Viện trưởng, dựa vào sự giúp đỡ củanhân dân và sự phối hợp với các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và đơn vị vũtrang nhân dân.

3/ Có thể được bổ nhiệm làm kiểmsát viên những công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội,có phẩm chất và năng lực chính trị, pháp lý theo tiêu chuẩn do Viện trưởng Việnkiểm sát nhân dân tối cao định và trình Hội đồng Nhà nước phê chuẩn.

4/ Quy chế ngạch kiểm sát viên,chế độ giấy chứng minh, tiền lương và phụ cấp, trang phục của kiểm sát viên doViện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao định và trình Hội đồng Nhà nước phêchuẩn.

Điều 27

Các chế độ kiểm tra, khen thưởng,kỷ luật của Viện kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tốicao định và trình Hội đồng Nhà nước phê chuẩn.

Điều 28

Tổng số biên chế của Viện kiểmsát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao định và trình Hội đồngNhà nước phê chuẩn.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhândân tối cao quyết định biên chế của Viện kiểm sát nhân dân các cấp.

Chương8:

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Điều 29

Luật này thay thế Luật tổ chứcViện kiểm sát nhân dân ngày 15-7-1960, Pháp lệnh ngày 16-4-1962 và Pháp lệnhngày 15-1-1970 quy định cụ thể về tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộnghoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VII, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 4 tháng7 năm 1981.

Nguyễn Hữu Thọ

(Đã ký)