Luat Minh Khue
Luật tố cáo năm 2018 số 25/2018/QH14

Luật tố cáo năm 2018 số 25/2018/QH14

Luật tố cáo số 25/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018. Luật Tố cáo năm 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019:

Bộ luật lao động năm 2012

Ngày 18 tháng 06 năm 2012 Quốc hội ban hành Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2013:

Bộ luật hình sự năm 2015

Bộ luật hình sự năm 2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015 thay thế Bộ ...

Bộ luật dân sự năm 2015

Luật Minh Khuê cung cấp cho khách hàng Bộ luật dân sự năm 2015 do Quốc Hội ban hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016

Luật Minh Khuê cung cấp văn bản Luật tín ngưỡng, tôn giáo của Quốc Hội ban hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2018

Luật trợ giúp pháp lý năm 2017

Luật Minh Khuê cung cấp Luật trợ giúp pháp lý có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 do Quốc Hội ban hành.

Dịch vụ nổi bật