Luat Minh Khue

Luật sửa đổi, bổ sung điều chỉnh một số điều của bộ luật hình sự số 100/2015/QH13

Luật sửa đổi, bổ sung điều chỉnh một số điều của bộ luật hình sự số 100/2015/QH13

Quốc hội ban hành luật sửa đổi, bổ sung điều chỉnh một số điều của bộ luật hình sự 2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018

Bộ Luật Tố tụng hình sự số: 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015

Bộ Luật Tố tụng hình sự số: 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015

Luật Minh khuê giới thiệu toàn văn Bộ Luật Tố tụng hình sự số: 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018:

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được ban hành ngày 12/6/2017 sẽ có hiệu lực vào ngày 01/1/2018

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014./.

Dịch vụ nổi bật