Luật quảng cáo năm 2012 số 16/2012/QH13

Ngày 21 tháng 06 năm 2010 Quốc hội ban hành Luật quảng cáo số 16/2012/QH13. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ ...

Luật an toàn thực phẩm năm 2010 số 55/2010/QH12

Ngày 17 tháng 06 năm 2010 Quốc hội ban hành luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá ...

Luật Giám định tư pháp năm 2012 số 13/2012/QH13 của Quốc hội

Ngày 20 tháng 06 năm 2012, Quốc hội ban hành Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa ...

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân sửa đổi, bổ sung năm 2010 số 63/2010/QH12

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 63/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung:

Luật khiếu nại năm 2011 số 02/2011/QH13

Ngày 11 tháng 11 năm 2011, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành Luật khiếu nại năm 2011 số 02/2011/QH13. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...

Luật xây dựng năm 2003 số 16/2003/QH11 của Quốc hội

Ngày 26 tháng 11 năm 2003, Quốc hội ban hành Luật xây dựng năm 2003 số 16/2003/QH11 với nội dung cụ thể như sau:

Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 số 29/2004/QH11

Ngày 03 tháng 12 năm 2004, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 số 29/2004/QH11:

Luật công an nhân dân năm 2005 số 54/2005/QH11

Ngày 29 tháng 11 năm 2005 Quốc hội ban hành luật công an nhân dân số 54/2005/QH11. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006.

Luật trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008 số 15/2008/QH12

Ngày 03 tháng 06 năm 2008 Quốc hội ban hành Luật trưng mua, trưng dụng tài sản số 15/2008/QH12. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Luật Công an nhân dân năm 2014 số 73/2014/QH13 mới nhất

Vào ngày 27/11/2014 Quốc hội ban hành Luật công an nhân dân có hiệu lực ngày 1/7/2015 thay thế luật công an nhân dân năm 2005. Luật này có hiệu lực thi hành ...