Luat Minh Khue
Luật hôn nhân gia đình năm 1959

Luật hôn nhân gia đình năm 1959

Luật hôn nhân gia đình năm 1959 là đạo luật hôn nhân và gia đình đầu tiên của nước ta, Công ty luật Minh Khuê cung cấp toàn văn văn bản này để Quý khách hàng tham khảo:

Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009

Ngày 19 tháng 06 năm 2009 Quốc hội ban hành luật sở hữu trí tuệ 36/2009/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều luật sở hữu trí tuệ:

Luật người cao tuổi số 39/2009/QH12

Ngày 23 tháng 11 năm 2009 tại kỳ họp thứ 6, Quốc Hội khóa XII đã thông qua luật người cao tuổi 39/2009/QH12:

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014./.

Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015

Luật nghĩa vụ quân sự 2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015.

Luật nghĩa vụ quân sự 1981

Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 1981. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VII, kỳ họp thứ 2, thông qua ngày 30 tháng 12 năm ...

Luật Đặc xá năm 2007

Luật Đặc xá đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007.

Luật đầu tư số 67/2014/QH13 năm 2014

Ngày 26 tháng 11 năm 2014, Quốc hội ban hành Luật đầu tư số 67/2014/QH13 có hiệu lực từ 01/7/2015

Dịch vụ nổi bật