Luat Minh Khue
Luật Hòa giải cơ sở số 35/2013/QH13

Luật Hòa giải cơ sở số 35/2013/QH13

Luật Hòa giải cơ sở số 35/2013/QH13 quy định nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, tổ hòa giải; hoạt động hòa giải ở cơ sở; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2013

Thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, kế thừa Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và ...

Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế

Doanh nghiệp không phải nộp bảng kê mua vào, bán ra của tờ khai thuế GTGT từ ngày 01/01/2015. Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt ...

Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; đẩy mạnh hoạt độngkinh doanh bảo hiểm; góp phần thúc đẩy và duy trì sự phát ...

Dịch vụ nổi bật