Luat Minh Khue
Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13

Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13

Ngày 18 tháng 06 năm 2014, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành Luật xây dựng. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13

Ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13

Ngày 18 tháng 6 năm 2012, Quốc hội thông qua Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13, nội dung cụ thể:

Dịch vụ nổi bật